BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kı­sa­lar Göz Ö­nün­de

Kı­sa­lar Göz Ö­nün­de

5. Ak­bank Kı­sa Film Fes­ti­va­li ya­rın baş­lı­yor. “Kı­sa­lar Göz Ö­nün­de” s­lo­ga­nıy­la 25 A­ra­lı­ğa ka­dar de­vam e­de­cek etkinlikte, 13 ül­ke­den 85 film gös­te­ri­le­cek.> Haber Merkezi Kı­sa film fes­ti­va­li de­ni­lin­ce ilk ak­la ge­len ad­res­le­rin ba­şın­da ge­len Ak­bank Kı­sa Film Fes­ti­va­li, 5. de­fa sa­nat­se­ver­ler­le bu­lu­şu­yor. Ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı bö­lüm­le­ri­ne bu yıl top­lam 394 fil­min baş­vu­ru­da bu­lun­du­ğu fes­ti­val­de, 20’si kur­ma­ca, 13’ü bel­ge­sel ol­mak üze­re top­lam 33 film ya­rı­şa­cak. Ak­bank Sa­nat’ta ger­çek­leş­ti­ri­le­cek fes­ti­va­lin “Ya­rış­ma Dı­şı”, “Ulus­la­ra­ra­sı”, “Ani­mas­yon”, “Kı­sa­dan Uzu­na” ve “Özel Gös­te­rim” bö­lüm­le­ri­ne alı­nan 52 film­le bir­lik­te top­lam 85 yer­li ve ya­ban­cı kı­sa film iz­le­yi­ci kar­şı­sı­na çı­ka­cak. Et­kin­li­ğe bu yıl Fran­sa, İs­ra­il, Es­ton­ya, Al­man­ya, Yu­na­nis­tan, Hol­lan­da, Ka­na­da, İn­gil­te­re, Avus­tral­ya, İs­veç, Şi­li, Avus­tur­ya ve Ür­dün’den film­ler ka­tı­la­cak. Can­nes Film Fes­ti­va­li gi­bi önem­li or­ga­ni­zas­yon­lar­da ödü­le de­ğer bu­lu­nan eser­ler ulus­la­ra­ra­sı bö­lüm­de yer ala­cak. ÖZEL GÖS­TE­RİM­LER Fes­ti­val kap­sa­mın­da söy­le­şi­ler, si­ne­ma­se­ver­le­ri önem­li isim­ler­le bu­luş­tu­ra­cak. “Bel­ge­sel Si­ne­ma” bö­lü­mün­de Türk Bel­ge­sel Si­ne­ma­sı’nın önem­li isim­le­rin­den Ha­kan Ay­te­kin’ın film­le­ri, dün­ya­nın fark­lı böl­ge­le­rin­den ani­mas­yon film ör­nek­le­ri, “Kı­sa­dan Uzu­na” bö­lü­mün­de Re­ha Er­dem’in si­ne­ma se­rü­ve­ni, kı­sa film­le­ri ile ilk uzun met­raj fil­mi, “Özel Gös­te­rim” bö­lü­mün­de sür­re­alizm ve si­ne­ma iliş­ki­si çer­çe­ve­sin­de Da­li’ye bir say­fa açı­la­cak. Atöl­ye ça­lış­ma­la­rı­nın da dü­zen­le­ne­ce­ği fes­ti­val­ 25 Ara­lık­ta so­na ere­cek. Son gü­n açık­la­na­cak en iyi bel­ge­sel ve kur­ma­ca fil­min yö­net­me­ni­ne 7 bin YTL ve­ri­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT