BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Baş­ba­kan’a Al­man öv­gü­sü

Baş­ba­kan’a Al­man öv­gü­sü

Ga­ze­te, Er­do­ğan’ın Al­man­ya’ya zi­ya­re­tini fo­toğ­raf­lı verdi.Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın ger­çek­leş­tir­di­ği Al­man­ya zi­ya­ret­le­ri­ni fo­toğ­raf­lar­la an­la­tan Frank­fur­ter All­ge­me­ine Zei­tung ga­ze­te­si; bu zi­ya­ret­ler­den bi­rin­de, “Av­ru­pa­lı Türk­le­rin kal­bi Köln’de ata­cak!” gi­bi ifa­de­le­rin yer al­dı­ğı afiş­le­re de yer ver­di. Al­man­ya’nın ön­de ge­len ga­ze­te­le­rin­den Frank­fur­ter All­ge­me­ine Zei­tung, ek şek­lin­de ya­yım­la­dı­ğı 2008 yıl­lı­ğın­da, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın bu yıl Al­man­ya’ya yap­tı­ğı zi­ya­ret­le­re de fo­toğ­raf­lar­la yer ver­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın, bu yıl­ki ilk Al­man­ya zi­ya­re­ti­ni, 9 Tür­kün bir yan­gın­da ha­ya­tı­nı kay­bet­tik­le­ri Lud­wigs­ha­fen ken­ti­ne 8 Şu­bat’ta yap­tı­ğı ha­tır­la­tı­lan yıl­lık­ta, yan­gı­nın se­be­biy­le il­gi­li çok spe­kü­las­yon ya­pıl­ma­sı­na rağ­men, Er­do­ğan’ın va­tan­daş­la­rı sü­ku­ne­te ça­ğır­dı­ğı­na işa­ret edil­di. YE­Nİ AÇI­LIM GE­TİR­Dİ Yıl­lı­ğın iç say­fa­la­rın­da Er­do­ğan’ın 13 Mart’ta da Türk­le­re hi­ta­ben bir ko­nuş­ma yap­mak ama­cıy­la Köln ken­ti­ne git­ti­ği ve bu ve­si­ley­le Al­man­ya Baş­ba­ka­nı An­ge­la Mer­kel’in de bu tür ko­nuş­ma­lar ya­pa­bi­le­ce­ği fik­ri­ni or­ta­ya at­tı­ğı be­lir­til­di. Bu zi­ya­ret­le il­gi­li fo­toğ­raf­ta, Er­do­ğan’ın ko­nuş­ma­sın­dan ön­ce Türk­çe ha­zır­la­nan ve üze­rin­de “Av­ru­pa­lı Türk­le­rin kal­bi Köln’de ata­cak! Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan Av­ru­pa­lı Türk­ler­le bu­lu­şu­yor” şek­lin­de bir ya­zı­nın bu­lun­du­ğu afiş de yer al­dı. “Fut­bol” baş­lı­ğı al­tın­da ise üze­rin­de ay-yıl­dız bu­lu­nan bir Al­man bay­ra­ğı­nın fo­toğ­ra­fı­na yer ve­ri­le­rek, 25 Ha­zi­ran’da Lim­burg ken­tin­de­ki bir dö­ner bü­fe­si sa­hi­bi­nin, ya­ban­cı­la­rın Al­man top­lu­mu­na uyu­mu­nu teş­vik et­mek ama­cıy­la bu fik­ri or­ta­ya at­tı­ğı, an­cak bu fik­rin fark­lı yo­rum­la­ra yol aç­tı­ğı kay­de­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT