BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En­gel­li genç­ler ölümden döndü

En­gel­li genç­ler ölümden döndü

5 kat­lı bi­na­nın bod­rum ka­tın­da çı­kan yan­gın kor­ku do­lu da­ki­ka­lar ya­şan­ma­sı­na se­bep ol­du. Kur­ta­rı­lan zi­hin­sel en­gel­li genç­ler am­bu­lans­lar­la has­ta­ne­ye kaldırıldı5 kat­lı bi­na­nın bod­rum ka­tın­da çı­kan yan­gın kor­ku do­lu da­ki­ka­lar ya­şan­ma­sı­na se­bep ol­du. Kur­ta­rı­lan zi­hin­sel en­gel­li genç­ler am­bu­lans­lar­la has­ta­ne­ye kaldırıldı Esen­ler Na­mık Ke­mal Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan 5 kat­lı bir bi­na­nın bod­rum ka­tın­da he­nüz be­lir­le­ne­me­yen bir se­bep­le yan­gın çık­tı. Yan­gın se­be­biy­le üst kat­lar­da otu­ran apart­man sa­kin­le­ri du­man­dan et­ki­le­ne­rek cam­la­ra çık­tı. Bi­na­yı sa­ran du­man­lar yü­zün­den aşa­ğı­ya ine­me­yen va­tan­daş­lar, it­fa­iye ekip­le­rin­den yar­dım is­te­di. Olay ye­ri­ne ge­len Bay­ram­pa­şa İt­fa­iye ekip­le­ri, ilk ola­rak üst kat­lar­da otu­ran zi­hin­sel en­gel­li En­gin A, Mus­ta­fa A. ve Yıl­maz A. kar­deş­le­ri kur­tar­dı. Ekip­ler mer­di­ven ara­cı yar­dı­mıy­la bi­na­da mah­sur ka­lan ço­cuk­la­rı ve va­tan­daş­la­rı da te­ker te­ker aşa­ğı in­dir­di. Olay ye­rin­de­ki am­bu­lans­lar­da ilk mü­da­ha­le­le­ri ya­pı­lan apart­man sa­kin­le­rin­den ba­zı­la­rı has­ta­ne­ye gön­de­ril­di. Yan­gın it­fa­iye­nin kı­sa sü­ren ça­lış­ma­sı so­nu­cu sön­dü­rül­dü.
Kapat
KAPAT