BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Te­mel ça­lış­maz, yan ge­lir ya­tar­mış... Bun­dan fe­na hal­de ra­hat­sız olan Fa­di­me, ça­re­yi bü­yük­le­re da­nış­mak­ta bul­muş...Te­mel’in ye­ri Te­mel ça­lış­maz, yan ge­lir ya­tar­mış... Bun­dan fe­na hal­de ra­hat­sız olan Fa­di­me, ça­re­yi bü­yük­le­re da­nış­mak­ta bul­muş... Te­mel’in Dur­sun’u kı­ra­ma­ya­ca­ğı­nı bil­di­ği için onu ko­ca­sı­na gön­der­miş; Dur­sun, “Ni­ye ça­lış­mı­yor­sun” di­ye so­run­ca Te­mel ha­ya­tın şu sey­ri­ni an­lat­mış; -Ça­lı­şıp da ne ola­cak?... Pa­ra ka­za­na­ca­ğım... -Ka­za­nıp da ne ola­cak?... Ra­hat ede­ce­ğim... -Ra­hat edip de ne ola­cak?... Yan ge­lip ya­ta­ca­ğım... -Ben za­ten yan ge­lip ya­tı­yo­rum, bun­ca se­re­mo­ni­ye ne ge­rek var?... i­ti­raf re­yo­nu (...isim: ro­bo­cop ...şe­hir: is­tan­bul ...yaş: yir­mi ye­di) Ro­bot ta­nı­tı­mı­na ye­ni baş­la­dı­ğım yıl­lar­dı... Bir eve gi­rip sa­at­ler­ce uğ­ra­şa­rak te­miz­lik ro­bo­tu­nu kur­muş­tum, ma­ki­ne­den “tık” çık­ma­yın­ca re­zil ol­du­ğu­mu dü­şü­nüp çok utan­dım... Ta­a ki; ka­dı­nın “Elek­trik­ler yok, on­dan ola­bi­lir mi” de­me­si­ne ka­dar... (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...) ha­ya­ta da­ir... -Bir tar­tış­ma­yı tat­lı­ya bağ­la­ma­dan ya­ta­ğa gi­dil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni öğ­ren­dim... -Ken­di­mi ne­şe­len­dir­mek için en iyi yo­lun baş­ka­sı­nı ne­şe­len­dir­me­ye ça­lış­mak ol­du­ğu­nu öğ­ren­dim... -İn­sa­nın ken­di­sin­den da­ha so­run­lu bi­ri­siy­le ev­len­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni öğ­ren­dim... -Ça­lış­tır­dı­ğı­mız in­san­la­ra iyi dav­ran­dı­ğı­mız­da on­la­rın da müş­te­ri­ye iyi dav­ran­dık­la­rı­nı öğ­ren­dim... -Bir top­lan­tı­da ze­kâ­mı ya da soh­be­ti­mi gös­ter­mek ko­nu­sun­da ter­cih yap­mak ge­rek­ti­ğin­de, soh­be­ti seç­me­min da­ha iyi ola­ca­ğı­nı öğ­ren­dim... -İn­san­la­ra iyi dav­ran­ma­nın hiç­bir ma­li­ye­ti ol­ma­dı­ğı­nı öğ­ren­dim... -Ger­çek­ten ya­şa­ma­ya baş­la­mak için emek­li­lik bek­le­nir­se, çok uzun bir sü­re bek­le­nil­miş olu­na­ca­ğı­nı öğ­ren­dim... -İyi kalp­li ol­ma­nın mü­kem­mel ol­mak­tan da­ha önem­li ol­du­ğu­nu öğ­ren­dim... -Bir hay­va­na ve bir ço­cu­ğa is­te­dik­le­ri her şe­yi ve­rir­se­niz, so­nuç­ta çok iyi bir hay­va­nı­nız ve çok kö­tü bir ço­cu­ğu­nuz ola­ca­ğı­nı öğ­ren­dim... (...Jack­son Brown) te­be­şir to­zu “-­Ka­dın­lar ge­çin­mek i­çin­dir, an­la­şıl­mak i­çin de­ğil...” (...Os­car Wil­de) kadınlar&erkekler > Ka­dın­la­rın ko­ca­la­rı­na en gü­ven­me­di­ği yer ka­ra­yol­la­rı­dır... Bü­tün ka­dın­lar, bi­lin­me­yen bir ye­re gi­ril­di­ğin­de kay­bo­la­cak­la­rı­nı zan­ne­der­ler... > Kır­mı­zı ışık er­kek­ler için rad­yo ka­na­lı de­ğiş­tir­me, ka­dın­lar için mak­yaj ta­ze­le­me işa­re­ti­dir... > 40’ına gel­miş ve o gü­ne ka­dar hiç ki­lo prob­le­mi ol­ma­mış ka­dı­nın bi­le tek kor­ku­su bir gün şiş­man ol­mak­tır... > Ka­dın­lar eve he­di­ye ile ge­len adam­dan şüp­he­le­nir­ler... Bir­çok mâ­sum er­kek de bu dü­şün­ce­yi bil­di­ği için eve he­di­ye ile git­mez... > Dün­ya­da hiç­bir er­kek yok­tur ki; baş­ka bir ka­dı­na ba­kar­ken ya­nın­da­ki eşi­ne ya­ka­lan­ma­sın... > Ka­dın­lar her ko­nu­da er­kek­ler­le eşit ol­mak is­ter­ler... Üç is­tis­na: Er­kek tu­va­let­le­ri­ne gir­mek, çö­pü in­dir­mek ve he­sa­bı öde­mek... > Ka­dın­lar ken­di­le­ri ile tar­tış­ma­ya gi­ren ada­mı mu­hak­kak ye­ner­ler... Tar­tış­ma­ya­na bir şans da­ha ve­rir­ler... > Ka­dın­lar ken­di­le­ri­ne ne­ler ve­ril­di­ği­ne de­ğil, on­lar için ne­ler­den vaz­ge­çil­di­ği­ne ba­kar­lar... (...Mor ve Be­ri­si’nden) tuzaktan kumanda (...FLASH - Des­ti İz­di­vaç) EV­LE­NE­CEK ADAM: Ben bu ha­nı­mı be­ğen­dim as­lın­da... Ya­ni ta­nı­şır, gö­rü­şü­rüz... SEM­RA HA­NIM: Bir elek­trik tu­tul­ma­sı var ya­ni... bizimkiler BİL­GE­HAN: Ha­va boz­du iyi­ce, bu­gün yağ­mur ya­ğa­cak­mış za­ten... CEM: Sa­at kaç­ta?... ... ALİ: Ge­ce­le­ri çok ka­fe­in içer­sen uyu­ya­maz­sın ta­bi­i... Zİ­YA: Ne ko­ka­ini olum, ben si­ga­ra bi­le iç­mem... ... SER­DAR: Göz­le­ri de gü­zel­miş, ye­şil gi­bi... EMİN: Si­yah be­yaz fo­toğ­raf­ta na­sıl an­la­dın onu?... ... ÖMER: Ha­cı abi ta­til­de Ulu­dağ’a git­sek mi?... TA­LİP: Bu so­ğuk­ta Ulu­dağ’a mı gi­di­lir olum?... iğ­ne­lik... BU­ME­RANG ­­Tür­ki­ye’y­le ya­rış­tı, ­Te­rör­le ol­du gir­gin... ­Yu­na­nis­tan ka­rış­tı, Av­ru­pa­lı te­dir­gin! ­Bes­le­di­ler bir sü­rü, ­Kaç­kı­nı yağ­la bal­la... ­Tır­man­dı­rıp te­rö­rü, A­vun­du­lar ma­sal­la! ­Bu­me­rang i­zi de­rin, ­Se­re­nad bu ilk taş­lar... ­Mo­dern te­rö­rist­le­rin, Aşk­la­rı böy­le baş­lar! (...Se­fa Ko­yun­cu)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT