BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ho­ca ve fut­bol­cu far­kı

Ho­ca ve fut­bol­cu far­kı

F.Bah­çe’nin, Şi­fo Meh­met‘in elin­de top­la­dı­ğı pu­an­lar­la kı­mıl­da­yan An­tal­yas­por’u na­sıl ağır­la­ya­ca­ğı me­rak ko­nu­su olu­ver­miş­ti. Ama Şi­fo Meh­met‘in na­sıl bir tek­nik di­rek­tör ol­du­ğu­nu bil­di­ğim­den, be­nim için bu maç ko­lay bir F.Bah­çe ga­li­bi­ye­ti ola­rak so­nuç­la­nır­dı.F.Bah­çe’nin, Şi­fo Meh­met‘in elin­de top­la­dı­ğı pu­an­lar­la kı­mıl­da­yan An­tal­yas­por’u na­sıl ağır­la­ya­ca­ğı me­rak ko­nu­su olu­ver­miş­ti. Ama Şi­fo Meh­met‘in na­sıl bir tek­nik di­rek­tör ol­du­ğu­nu bil­di­ğim­den, be­nim için bu maç ko­lay bir F.Bah­çe ga­li­bi­ye­ti ola­rak so­nuç­la­nır­dı. Öy­le de ol­du. Bak­ma­yın An­tal­yas­por’un 10 ki­şi kal­dı­ğı­na. Ay­nı ek­sik­lik F.Bah­çe’nin ba­şı­na bir faz­la­sıy­la bi­le gel­sey­di, 3 pu­an Ka­dı­köy’de ka­lır­dı. An­tal­yas­por, Ja­ra­bins­ki‘nin elin­de fut­bo­lu oy­na­yan ama şan­sız­lı­ğı­nı ge­çe­me­yen bir ta­kım­dı. Şi­fo ise Ka­dı­köy’e çift sant­for­la çı­kıp, 10 ki­şi kal­ma­sı­na rağ­men bi­le ka­fa­yı de­ğiş­tir­me­ye­rek, ben­ce ye­nil­gi­nin mi­ma­rı ol­du. Ama yi­ne de en azın­dan ya­rım dü­zi­ne ye­me­di­ği için faz­la üzül­me­me­li­dir. Ara­go­nes‘in kad­ro­sun­da Sel­çuk iyi­le­şe­me­yin­ce Jo­si­co ge­ri dört­lü­nün önün­de­ki me­sa­iyi Em­re ile pay­la­şı­yor­du. Bu şu an­la­ma ge­li­yor­du; F.Bah­çe or­ta alan­dan da­ha et­ki­li çık­ma­ya uy­gun bir kur­gu­da idi. Alex‘in yü­rü­ye­rek oy­na­yı­şı­nı Güi­za onun gö­rev böl­ge­le­rin­de aşı­rı efor tü­ke­te­rek ka­pat­ma­ya ça­lı­şı­yor­du. Ka­zım‘la Uğur‘un ke­nar za­fi­yet­le­ri dün ak­şam da de­vam eder­ken, Car­los ken­di ka­na­dın­da­ki bin­dir­me­ler­le bu ek­sik­li­ği gi­der­me­ye ça­lış­tı. Za­ten 10 ki­şi kal­mış eki­biy­le bi­le or­ta sa­ha­sı­nı güç­len­dir­me­yi dü­şün­me­yen bir tek­nik di­rek­tö­rün ta­kı­mı­nı yen­mek şöy­le dur­sun, far­ka boğ­mak için çok da uzun uza­dı­ya oyu­nu dü­şün­me­nin bir an­la­mı yok­tu. Ma­çın için­den çı­kar­dı­ğım üs­tün­de du­rul­ma­sı ge­re­ken me­se­le­le­ri de şöy­le sı­ra­la­ya­yım. Güi­za‘ya Yal­çın‘ın yap­tı­ğı yüz­de yüz pe­nal­tıy­dı. Ama An­tal­yas­por­lu Ab­dul­lah‘ın at­tı­ğı da bal gi­bi gol­dü. De­vam ede­yim; Vol­kan‘ın kır­mı­zı kar­tı doğ­ru ka­rar olur­ken, Lu­ga­no ile Edu‘nun noe­le er­ken çık­ma sa­rı kart­la­rı üze­rin­de kim du­rur, ona da ben ka­rış­mam. Özet­le F.Bah­çe Ka­dı­köy’e iki sant­for­la çı­kıp, 10 ki­şi kal­dık­tan son­ra da ka­fa­yı de­ğiş­tir­me­yen An­tal­yas­por’a az bi­le at­tı. Ka­le­ci Ömer‘le ge­ri dört­lü­nün ola­ğa­nüs­tü çır­pı­nış­la­rı Şi­fo‘yu utan­dır­dı mı, onu da bi­le­mem.
Kapat
KAPAT