BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sağ­lık tu­riz­mi ekonomik krize çare olacak

Sağ­lık tu­riz­mi ekonomik krize çare olacak

K­riz­le bo­ğu­şan, u­cuz ve ka­li­te­li sağ­lık hiz­me­ti a­ra­yı­şı­na gi­ren Av­ru­palılar, Tür­ki­ye’ye yö­ne­le­cek> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Tür­ki­ye’nin sağ­lık tu­riz­min­den yak­la­şık yıl­lık 1 mil­yar do­lar dö­viz el­de et­ti­ği­ni açık­la­yan Sağ­lık Tu­riz­mi­ni Ge­liş­tir­me Der­ne­ği Baş­ka­nı Dr. Dur­sun Ay­dın, “Bu yön­de cid­di atı­lım­lar ve doğ­ru ta­nı­tım­lar ya­pı­lır­sa Tür­ki­ye 5 se­ne için­de, yıl­lık 10 mil­yar do­lar dö­viz el­de ede­bi­lir” de­di. Av­ru­pa nü­fu­su­nun gi­de­rek yaş­lan­dı­ğı­nı ve Tür­ki­ye’nin ter­cih edi­le­bi­lir bir ül­ke ha­li­ne gel­di­ği­ni kay­de­den Dr. Ay­dın, “Kriz­le bo­ğu­şan, ucuz ve ka­li­te­li sağ­lık hiz­me­ti ara­yı­şı­na gi­ren Av­ru­pa nü­fu­su Tür­ki­ye’ye yö­ne­le­cek. Yi­ne kom­şu­muz İran, Irak, Su­ri­ye gi­bi ül­ke­ler­de­ki sağ­lık ala­nın­da­ki ye­ter­siz­lik­ler de Tür­ki­ye’yi ca­zi­be sa­hi­bi bir ül­ke ya­pı­yor. Ter­mal tu­riz­min­den me­di­kal tu­riz­me ka­dar Tür­ki­ye dün­ya­nın çe­kim mer­ke­zi ol­du. Bu se­bep­le Tür­ki­ye kü­re­sel kri­zi fır­sa­ta çe­vir­mek is­ti­yor­sa bir an ön­ce sağ­lık tu­riz­mi­ne ver­di­ği ağır­lı­ğı da­ha ar­tır­ma­lı­dır” de­di. Nor­mal bir tu­ris­tin Tür­ki­ye’de 1 haf­ta ta­til yap­tı­ğı za­man sa­de­ce bin do­lar dö­viz bı­rak­tı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ay­dın, kal­ça pro­te­zi için Tür­ki­ye’ye ge­len bir ki­şi­nin ise te­da­vi için 10 bin do­lar, ye­me-iç­me, ba­rın­ma için ise 5 bin do­lar ve­re­rek 15 bin do­la­rı Tür­ki­ye’ye ge­tir­di­ği­ni an­lat­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT