BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İneğe çizmeli tedavi

İneğe çizmeli tedavi

Ada­na­’nın Yu­mur­ta­lık il­çe­si­ne bağ­lı Ye­ni­köy kö­yün­de hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ya­pan Mus­ta­fa Kah­ya, aya­ğın­da en­fek­si­yon olu­şan ine­ği­ni çiz­mey­le te­da­vi edi­yor.Ada­na­’nın Yu­mur­ta­lık il­çe­si­ne bağ­lı Ye­ni­köy kö­yün­de hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ya­pan Mus­ta­fa Kah­ya, aya­ğın­da en­fek­si­yon olu­şan ine­ği­ni çiz­mey­le te­da­vi edi­yor. İne­ğin aya­ğın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan ve­te­ri­ner Si­nan Uğur­lu ise Kah­ya­’nın uy­gu­la­dı­ğı yön­te­min doğ­ru ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “A­ya­ğın en­fek­si­yon­dan ko­run­ma­sı ama­cıy­la ste­ril bir or­ta­ma alın­ma­sı, te­da­vi­yi kı­sal­ta­rak, hay­va­nın da­ha ça­buk iyi­leş­me­si­ni sağ­lar. Böy­le du­rum­lar­da an­ti­sep­tik özel­li­ği olan ilaç­lar ya da an­ti­bi­yo­tik içe­ren ilaç­lar kul­la­nıl­ma­sı da te­da­vi için ya­rar­lı ola­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT