BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DTP’yi Bar­za­ni’ye PKK GÖN­DER­MİŞ

DTP’yi Bar­za­ni’ye PKK GÖN­DER­MİŞ

Pa­ni­ğe ka­pı­lan terör örgütü PKK, DTP’ye sa­rıl­dı. DTP he­ye­ti­nin, I­rak’ın ku­ze­yi­ne yap­tı­ğı zi­ya­ret­te Bar­za­ni’den Tür­ki­ye’nin sınır ötesi o­pe­ras­yon­la­rı­na i­zin ver­me­me­si­ni is­te­di­ği or­ta­ya çık­tı> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA Irak ile ABD ara­sın­da­ki gü­ven­lik an­laş­ma­sı­nın 18 Ka­sım’da im­za­lan­ma­sı ve bir gün son­ra­sın­da te­rö­re kar­şı mü­ca­de­le ko­nu­sun­da Kürt yet­ki­li­le­rin de ka­tı­lı­mıy­la ya­pı­lan üç­lü ko­mis­yon top­lan­tı­sı­nın ya­pıl­ma­sı, PKK’yı ha­re­ke­te ge­çir­di. HA­İN­LER PA­NİK İÇİN­DE Pa­nik için­de he­men DTP ile te­mas ku­ran ör­güt, ge­niş ka­tı­lım­lı bir he­ye­tin va­kit ge­çi­ril­mek­si­zin Irak’a git­me­si­ni ve Kürt yet­ki­li­ler ile te­mas ku­rul­ma­sı­nı, PKK’nın et­ki­siz­leş­ti­ril­me­si­nin önü­ne ge­çil­me­si için gö­rüş­me­ler­de bu­lun­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­du. Bu­nun üze­ri­ne Ah­met Türk baş­kan­lı­ğın­da bir he­ye­tin Er­bil ve Sü­ley­ma­ni­ye’de te­mas­lar­da bu­lun­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. Ah­met Türk ve Emi­ne Ay­na, Se­ba­hat Tun­cel, Os­man Öz­çe­lik ve Ab­dul­lah De­mir­baş’tan olu­şan he­ye­tin böl­ge­sel Kürt yö­ne­ti­mi li­de­ri Me­sut Bar­za­ni ve Böl­ge­sel Kürt Yö­ne­ti­mi Baş­ba­ka­nı Ne­çir­van Bar­za­ni’den, PKK’nin böl­ge­de­ki var­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı için ga­ran­ti is­te­di­ği öğ­re­nil­di. DTP he­ye­ti, ABD as­ker­le­ri­nin Irak’ta­ki çe­kil­me sü­re­ci için­de ve son­ra­sın­da Bar­za­ni’den Tür­ki­ye’nin ope­ras­yon­la­rı­na izin ver­me­me­si­ni, te­rör ör­gü­tü­nün ha­yat kay­nak­la­rı­nın ku­ru­tul­ma­ma­sı­nı, lo­jis­ti­ği­nin ke­sil­me­me­si­ni, ör­gü­tün si­ya­sal fa­ali­yet­le­ri­nin en­gel­len­me­me­si­ni is­te­di. He­yet bu gö­rüş­le­ri di­le ge­tir­dik­ten son­ra böl­ge­sel Kürt yö­ne­ti­min­den PKK’nin et­ki­siz­leş­ti­ril­me­me­si­ne yö­ne­lik is­te­di­ği ga­ran­ti­le­ri al­dı. Bar­za­ni’nin DTP he­ye­ti­ne, PKK’ya kar­şı Tür­ki­ye’nin ya­nın­da yer al­ma­ya­cak­la­rı ga­ran­ti­si ver­me­si An­ka­ra’yı ra­hat­sız et­ti. Bağ­dat’ta ya­pı­lan üç­lü ko­mis­yon top­lan­tı­sı­nın so­nuç bil­di­ri­sin­de, Irak he­ye­ti için­de yer alan böl­ge­sel Kürt yö­ne­ti­mi yet­ki­li­si Ke­rim Sin­ca­ri’nin de bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan yet­ki­li­ler “Te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da­ki ta­ah­hüt­le­ri bel­li­dir. Bun­dan ge­ri adı­mın söz­ko­nu­su ol­ma­ma­sı ge­re­kir” me­sa­jı ver­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT