BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İBRE CİMBOM'DA

İBRE CİMBOM'DA

Pazar günkü dev derbide form durumu Beşiktaş’tan daha iyi görünen Galatasaray, galibiyete daha yakınYILIN SON DERBİSİ İÇİN G.SARAY VE BEŞİKTAŞ’I MERCEK ALTINA ALDIK... Pazar günkü dev derbide form durumu Beşiktaş’tan daha iyi görünen Galatasaray, galibiyete daha yakın NE­FES­LER TU­TUL­DU Fut­bol ka­mu­o­yu ne­fe­si­ni tut­tu, haf­ta so­nu A­li Sa­mi Yen S­ta­dı’n­da oy­na­na­cak G.Sa­ray-­Be­şik­taş der­bi­si­ni bek­li­yor. Son haf­ta­lar­da çı­kı­şa ge­çen G.Sa­ray i­le yi­ne son maç­lar­da cid­di bo­ca­la­ma ge­çi­ren Be­şik­taş’ın dev ran­de­vu­sun­da ki­min ka­za­na­ca­ğı en bü­yük me­rak ko­nu­su. Biz de i­ki ta­kı­mın sa­ha­ya çı­ka­cak muh­te­mel 11’le­ri­nin form du­rum­la­rı­nı ve ge­ri­de ka­lan 15 haf­ta­da ra­kam­sal o­la­rak yap­tık­la­rı­nı kı­yas­la­dık. So­nuç­ta te­ra­zi­miz­de bü­yük bir fark ol­ma­mak­la bir­lik­te ev sa­hi­bi G.Sa­ray a­ğır ba­san ta­raf ol­du. Ta­bii der­bi­ler­de fa­vo­ri­nin her za­man ka­za­na­ma­dı­ğı da bir ger­çek... G.Saray tek forvet NON­DA KU­LÜ­BE­YE G.Bir­li­ği ma­çın­da üç­lü sa­vun­ma ve çift for­vet­le ta­kı­mı­nı sa­ha­ya sü­ren G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­törü S­kib­be, haf­ta so­nu Be­şik­taş i­le oy­na­na­cak der­bi­de ta­kı­mı­nı tek santr­for­la oy­nat­ma­yı p­lan­lı­yor. Non­da’yı ku­lü­be­ye çek­me­ye ha­zır­la­nan Al­man ça­lış­tı­rı­cı, son haf­ta­la­rın form­da gol­cü­sü Mi­lan Ba­ros’u i­le­ri uç­ta yal­nız gö­rev­len­di­re­cek. Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le son 2 maç­ta for­ma gi­ye­me­yen Sab­ri’yi sa­vun­ma­nın sa­ğı­na mon­te e­de­cek o­lan S­kib­be, he­men ö­nün­de i­se Ba­rış’a for­ma ve­re­cek. Or­ta sa­ha­nın gö­be­ği­ni Ay­han ve Meh­met To­pal’dan o­luş­tu­ra­cak o­lan Al­man tek­nik a­dam, der­bi­de­ki en bü­yük si­la­hı o­lan Lin­coln’ü, Ba­ros’un he­men ar­ka­sın­da i­kin­ci bir for­vet gi­bi de­ğer­len­dir­me­yi dü­şü­nü­yor. Kartal yol ayrımında Beşiktaş, derbide G.Saray’a kaybedip iyice geriye düşerse devre arasında büyük operasyon yapılacak RÜŞ­TܒYE AL­TER­NA­TİF Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi dev­re ara­sın­da bü­yük ope­ras­yo­na ha­zır­la­nı­yor. Si­yah-be­yaz­lı ta­kım, G.Sa­ray der­bi­sin­de kay­be­der­se yö­ne­tim ade­ta “sil baş­tan” ya­pa­cak. G.Sa­ray ma­çı ka­za­nı­lır ve ca­mi­ada kı­sa sü­re­li hu­zur sağ­la­na­bi­lir­se dev­re ara­sın­da ya­pı­la­cak iki de­ği­şim­le Be­şik­taş se­zo­nu ta­mam­la­ya­cak. Der­bi­nin so­nu­cu mağ­lu­bi­yet olur­sa baş­ta Ka­le­ci Rüş­tü Reç­ber ol­mak üze­re Del­ga­do, Bo­bo ve Ho­los­ko gi­bi yıl­dız­lar­dan bir ya da iki­siy­le yol ay­rı­mı­na gi­di­le­cek. YIL­DI­RAY BAŞ­TÜRK İD­Dİ­A­SI Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi, Mus­ta­fa De­niz­li’nin ve­re­ce­ği son ra­por doğ­rul­tu­sun­da ö­nü­müz­de­ki haf­ta­dan i­ti­ba­ren cid­di gi­ri­şim­le­re baş­la­ya­cak. De­niz­li’nin yö­ne­tim­le yap­tı­ğı ilk gö­rüş­me­de Za­po­to­cony, Si­vok, Ek­rem, Tel­lo, Ser­dar Öz­kan, Se­ric ve Nob­re’nin ke­sin o­la­rak ta­kım­da kal­ma­la­rı­nı is­te­di­ği öğ­re­ni­lir­ken, Se­ric ve Tu­na Ü­züm­cü’nün ta­kım­dan ay­rıl­ma­la­rı­na ke­sin gö­züy­le ba­kı­lı­yor. De­niz­li, A­li Tan­do­ğan ve U­ğur İn­ce­man ko­nu­sun­da i­se ka­rar­sız. Bu a­ra­da İ­tal­yan www.tut­to­mer­ca­to­web.com si­te­si Be­şik­taş’ın, son dö­nem­de ya­şa­dı­ğı sa­kat­lık­lar se­be­biy­le S­tutt­gart’ta for­ma şan­sı bu­la­ma­yan Yıl­dı­ray Baş­türk’ü Tür­ki­ye’ye ge­ti­re­ce­ği­ni id­di­a et­ti. > Bilgehan Can NOB­RE YA­RI­DA BI­RAK­TI Be­şik­taş, G.Sa­ray’la oy­na­ya­ca­ğı der­bi ma­çın ha­zır­lık­la­rı­na bir gün­lük iz­nin ar­dın­dan baş­la­dı. Üm­ra­ni­ye’de Mus­ta­fa De­niz­li yö­ne­ti­min­de ya­pı­lan ant­ren­man­da si­yah-­be­yaz­lı fut­bol­cu­lar, düz ko­şu, 5’e 2 pas ve şut ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan ya­rı sa­ha­da çift ka­le maç yap­tı. Çift ka­le maç sı­ra­sın­da sol a­ya­ğın­da ağ­rı his­se­den Nob­re, ça­lış­ma­yı ya­rı­da bı­rak­mak zo­run­da kal­dı. Ku­lüp dok­to­ru Ay­han Op­tur, B­re­zil­ya a­sıl­lı o­yun­cu­nun ted­bir a­maç­lı o­la­rak id­ma­nı ta­mam­la­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. (Cem BAŞARANER) GALATASARAY DE SANCTİS 7 Sü­per Lig’de top­lam 16, Ali Sa­mi Yen’de 4 gol ye­di. Son 7 maç­ta ise ka­le­sin­de sa­de­ce 3 gol gör­dü. For­mu­nun zir­ve­sin­de. SABRİ 6 Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le son 2 maç­ta for­ma gi­ye­me­se de form du­ru­mu fe­na de­ğil. Bu se­zon 9 lig, 5 Av­ru­pa, 2 ku­pa ma­çı oy­na­dı. MEİRA 7 Bu­gü­ne ka­dar bü­tün kul­var­lar­da­ki 25 ma­çın ta­ma­mın­da oy­na­dı. Tec­rü­be­si ve üs­tün fi­zi­ğiy­le sa­vun­ma­da gü­ven ve­ri­yor. SERVET 8 Bir maç bi­le sek­tir­me­di. Hep­sin­de de 90 da­ki­ka sa­ha­day­dı. Son haf­ta­lar­da kı­sa sü­re­li bo­ca­la­sa da per­for­man­sı­nı yük­sel­ti. HAKAN BALTA 7 12 lig, 2 ku­pa, 6 Av­ru­pa ma­çı oy­na­dı. Li­gin açı­lış ma­çın­da at­tı­ğı go­lün ha­ri­cin­de ra­kip fi­le­le­ri ha­va­lan­dı­ra­ma­dı. For­mu iyi. AYHAN 8 Lig­de ce­za­sı se­be­biy­le sa­de­ce 1 maç ka­çır­dı. 1 go­lü bu­lu­nan tec­rü­be­li fut­bol­cu ade­ta ikin­ci ba­ha­rı­nı ya­şı­yor. MEHMET TOPAL Sa­kat­lık­lar­dan çok çek­ti. Lig­de sa­de­ce 374 da­ki­ka for­ma giy­di. Ye­te­nek­le­ri tar­tı­şıl­maz an­cak he­nüz tam form tu­ta­ma­dı. BARIŞ 8 2.5 ay­lık sa­kat­lı­ğın ar­dın­dan son 5 maç­ta for­ma şan­sı bul­du; bu­nu da iyi de­ğer­len­dir­di. Gi­de­rek yük­se­len bir gra­fi­ği var. LİNCOLN 9 Müt­hiş bir se­zon ya­şı­yor. 12 lig ma­çın­da at­tı­ğı 7 gol ve yap­tı­ğı 9 asist­le18 go­le di­rekt kat­kı sağ­la­ya­rak G.Sa­ray’ı sırt­lı­yor. ARDA 7 Sa­ha­da yı­ğı­lıp kal­dık­tan son­ra bi­raz du­rul­du. 14 lig ma­çın­da 4 kez gol se­vin­ci ya­şa­dı. Mo­ra­li de for­mu da iyi du­rum­da. BAROS 8 Ka­ri­ye­ri­nin en iyi dö­ne­mi­ni ya­şı­yor. Oy­na­dı­ğı son 4 maç­ta tam 7 gol at­tı. Lig­de 11, Av­ru­pa’da 4 go­lü var. Çok form­da. BEŞİKTAŞ RÜŞTÜ 6 Bu se­zon 13 maç­ta oynadı. Trab­zon, Bur­sa ve Es­ki­şe­hir maç­la­rın­da gol yemedi. Tecrübesiyle der­bi­nin ki­lit isim­le­rinden bi­ri ola­cak. ALİ TANDOĞAN 5 Teknik Direktör Mustafa De­niz­li dö­ne­min­de faz­la for­ma şan­sı bu­la­ma­dı. Bu se­zon 12 maç­ta 649 da­ki­ka oyun­da kal­dı. ZAPOTOCNY 6 Be­şik­taş on­bi­ri­nin vaz­ge­çil­me­zi ol­sa da Me­ta­list, Si­vas ve F.Bah­çe maç­la­rın­da yap­tı­ğı ha­ta­lar­la Be­şik­taş’ın en za­yıf hal­ka­sıy­dı... GÖKHAN ZAN 6 Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le for­ma­ya ço­ğu za­man has­ret ka­lı­yor. Si­vok ve Cis­se’nin yok­lu­ğun­da ilk onbirin ge­dik­li­si ol­du. Defansta güven vermiyor. İBRAHİM TORAMAN 7 Mus­ta­fa De­niz­li’nin gö­re­ve gel­me­siy­le bir­lik­te for­ma­sı­na ka­vu­ştu. Son 11 maç­ta 90 da­ki­ka gö­rev al­dı. For­mu git­tik­çe yük­se­li­yor. EKREM DAĞ 7 Mus­ta­fa De­niz­li’yi bi­le şa­şır­tan Ek­rem, kı­sa za­man­da ta­raf­ta­rın sev­gi­li­si ol­du. İki aya­ğı­nı da kul­la­na­bi­li­yor, ta­kı­ma bü­yük kat­kı sağ­lı­yor. SERDAR ÖZKAN 5 A.Gü­cü ma­çın­da oyun­dan alı­nır­ken ta­raf­ta­rın pro­tes­to­suy­la kar­şı­laş­tı. Çok yön­lü bir oyun­cu an­cak ken­di­sin­den bek­le­ni­len patlamayı yapamadı. CİSSE 6 Fran­sız ön li­be­ro­ ye­ni sis­tem­de ofan­sif gö­rev­ler­de üst­len­di. Tek de­za­van­ta­jı, ag­re­sif kim­li­ği ve gör­dü­ğü ge­rek­siz kart­lar. DELGADO 6 Se­zon ba­şın­dan be­ri ger­çek kim­li­ği­ni arı­yor. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de 26. ya­şı­na gi­ren Ar­jan­tin­li, G.Sa­ray ma­çın­da pat­la­ma ya­pa­ca­ğı­na ina­nı­yor. TELLO 8 Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le F.Bah­çe der­bi­sin­de oy­na­ma­dı, olay ol­du. A.Gü­cü ma­çın­da dinlendirildi. G.Sa­ray kar­şı­sın­da Be­şik­taş’ın en bü­yük koz­la­rın­dan. NOBRE 8 Be­şik­taş’ın gol re­ko­ru kı­ra­ca­ğı id­di­a edi­len for­ve­tin­de ayak­ta ka­lan tek isim ol­du. Der­bi­le­ri boş geç­mi­yor. G.Sa­ray’a kar­şı da gol sö­zü ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT