BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > EN GÖZ­DE YA­TI­RIM AN­Tİ­KA

EN GÖZ­DE YA­TI­RIM AN­Tİ­KA

Sa­vaş­lar­da ve kriz­ler­de en risk­siz ya­tı­rım ola­rak gö­rü­len an­ti­ka pi­ya­sa­sın­da ha­re­ket­li gün­ler ya­şa­nı­yor> M.Kurt­bay ÖNÜR - İS­TAN­BUL KRİZ AN­Tİ­KA­YI ET­Kİ­LE­Mİ­YOR An­tik A.Ş Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Tur­gay Ar­tam, 27 yıl­dır mü­za­ye­de ger­çek­leş­tir­di­ği­ni be­lir­te­rek, “An­ti­ka ve sa­nat pi­ya­sa­sı bu kriz­ler­den en az et­ki­le­nen, hat­ta et­ki­len­me­yen bir pi­ya­sa­dır di­ye­bi­li­riz. Tam ak­si­ne kriz dö­nem­le­rin­de sa­nat pi­ya­sa­sın­da bir ha­re­ket­li­lik gö­rü­lür. Müş­te­ri­le­rin bü­yük bir ço­ğun­lu­ğu­nun an­ti­ka ve tab­lo ala­rak, var­lık­la­rı­nı yan­la­rın­da gü­ven­de tu­tu­yor. Bü­yük fi­yat ar­tış­la­rın­dan da fay­da­la­nı­yor” de­di. Sa­nat eser­le­ri ve an­ti­ka­lar hiçbir devirde de­ğer­le­ri­ni yi­tirmiyor. Pa­ra­nın geç­mez ol­du­ğu za­man­da, Da­li, Pi­cas­so, Ce­zan­ne, Ma­tiss gi­bi ün­lü res­sam­la­rın tab­lo­la­rı ve çe­şit­li an­ti­ka­lar bin ila 10 bin do­lar ara­sın­da de­ği­şen ra­kam­lar­la sa­tıl­dı. Gü­nü­müz­de ay­nı an­ti­ka­lar için mil­yon do­lar­lık as­tro­no­mik ra­kam­lar te­laf­fuz edi­li­yor. Kü­re­sel kriz dün­ya­da ya­kı­cı et­ki­si­ni sür­dü­rür­ken, ya­tı­rım­la­rı­nın de­ğer kay­bı­na uğ­ra­ma­ma­sı te­la­şı­na dü­şen hol­ding­ler ve kal­bur üs­tü iş adam­la­rı bi­ri­kim­le­ri­ni ga­ran­ti­li ya­tı­rım ens­trü­man­la­rı­na yön­len­dir­me­ye baş­la­dı. TER­CİH­LER RİSK­SİZ YA­TI­RI­MA Kriz an­la­rı­nın göz­de ya­tı­rım ara­cı ola­rak gö­rü­len mü­za­ye­de­ler­de­ki an­ti­ka sa­nat eser­le­ri, bu ya­tı­rım­la­rın ilk sı­ra­sın­da yer alı­yor. Üs­te­lik kriz se­be­biy­le şir­ket­le­rin­de na­kit sı­kın­tı­sı­na dü­şen ün­lü ko­lek­si­yo­ner­ler, pa­ha bi­çil­mez an­ti­ka­la­rı­nın sa­tıl­ma­la­rı için fi­yat­lar­da uy­gun in­di­rim­le­re gi­di­yor­lar. Şu sı­ra­lar mü­za­ye­de şir­ket­le­ri­nin dü­zen­le­di­ği mü­za­ye­de­ler tık­lım tık­lım do­lu­yor. Mu­ham­men be­del­le­ri­nin 2-3 ka­tı­na sa­tı­lan an­ti­ka eser­le­rin de­ğer­le­ri­nin hiç­bir kriz­de yok ol­ma­ya­ca­ğı­nı bi­len akıl­lı ya­tı­rım­cı­lar da mü­za­ye­de­le­re hü­cum et­miş du­rum­da. Tıp­kı gay­ri­men­kul fi­yat­la­rın­da­ki dü­şüş gi­bi an­ti­ka­lar da re­el de­ğer­le­rin­den sa­tı­şa çı­kı­yor. 5 MİL­YON YTL’LİK AÇIK AR­TIR­MA Se­zo­nun en bü­yük mü­za­ye­de­si re­kor sa­yı­da­ki eser­le önü­müz­de­ki pa­zar gü­nü Con­rad Ote­li’nde ya­pı­lı­yor. Mü­za­ye­de­de 300 ta­ne­si tab­lo 463 adet re­kor sa­yı­da­ki an­ti­ka eser, ilk de­fa ay­nı an­da sa­tı­şa su­nu­lu­yor. Bir­bi­rin­den de­ğer­li ko­lek­si­yon­luk ve mü­ze­lik an­ti­ka­lar top­lam 5 mil­yon YTL mu­ham­men be­del­le açık ar­tır­ma­ya çı­kı­yor. ZEN­GİN­LE­RİN YE­Nİ YA­TI­RI­MI An­ti­ka mü­za­ye­de­le­ri dü­zen­le­yen Meh­met Kes­ki­ner, dün­ya­da bü­yük kriz­ler­de, zen­gin­le­rin var­lık­la­rı­nı pa­ra­nın de­ğer kay­bet­me­siy­le an­ti­ka­ya yön­len­dir­dik­le­ri­ni söy­le­ye­rek, “Her dö­nem­de an­ti­ka de­ğe­ri­ni ko­ru­muş­tur. Eko­no­mik kriz­ler­de iş adam­la­rı ve ko­lek­si­yo­ner­ler il­gi­le­ri­ni da­ha ön­ce­ki tec­rü­be­le­ri­ne da­ya­na­rak risk­li ya­tı­rım­lar ye­ri­ne an­ti­ka­la­ra yön­len­di­ri­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT