BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Toplumsal Sorumluluk ödülü SU­NA KI­RA­Ç’ın

Toplumsal Sorumluluk ödülü SU­NA KI­RA­Ç’ın

Marmara Grubu’nun “2008 Top­lum­sal So­rum­lu­luk Ödü­lü­” eği­tim ve kül­tür ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı Su­na Kı­ra­ç’­a ve­ril­diMarmara Grubu’nun “2008 Top­lum­sal So­rum­lu­luk Ödü­lü­” eği­tim ve kül­tür ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı Su­na Kı­ra­ç’­a ve­ril­di > Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL Kan­dil­li­’de­ki Adi­le Sul­tan Sa­ra­yı­’n­da dü­zen­le­nen ödül tö­re­ni­ne Su­na Kı­raç; eşi İnan Kı­raç ve kız­la­rı İpek Kı­raç ile ka­tıl­dı. ALS has­ta­sı olan Su­na Kı­raç, tö­re­ne özel te­ker­lek­li san­dal­ye­siy­le gel­di. Tö­re­ne; 9. Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­rel, Fe­ner Rum Pat­ri­ği Bart­ho­lo­me­os, CHP Mil­let­ve­ki­li İl­han Ke­si­ci, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Me­sut Par­lak, İSO Baş­ka­nı Hü­sa­met­tin Ka­vi, iş adam­la­rı Rah­mi Koç, Ay­dın Do­ğan ve Ali Koç, TÜR­SAB Baş­ka­nı Ba­şa­ran Ulu­soy, Ge­nel­kur­may es­ki Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral İs­ma­il Hak­kı Ka­ra­da­yı, Veh­bi Koç Vak­fı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Se­ma­hat Ar­sel, eşi Nus­ret Ar­sel ve ga­ze­te­miz Ge­nel Ya­yın Mü­dü­rü Nuh Al­bay­ra­k’­ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı. KO­NUŞ­MA­SI­NI KI­ZI İPEK KI­RAÇ OKU­DU Tö­re­nin açı­lışında konuşan Mar­ma­ra Gru­bu Vak­fı Baş­ka­nı Ak­kan Su­ver, vak­fın İs­ti­şa­re Kon­se­yi Se­çi­ci Ku­ru­lun­ca, ödü­lün; her yıl ül­ke­ye si­ya­set, eko­no­mi, eği­tim, dip­lo­ma­si, kül­tür, sa­nat, çev­re-bi­lim ve spor ala­nın­da üs­tün hiz­met­le­ri bu­lu­nan­la­ra ve­ril­di­ği­ni an­lat­tı. Ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le ko­nu­şa­ma­yan Su­na Kı­ra­ç’­ın ko­nuş­ma­sı­nı, kı­zı İpek Kı­raç oku­du. Ödü­le la­yık gö­rül­mek­ten mut­lu­luk duy­du­ğu­nu be­lir­ten Kı­raç, Mar­ma­ra Gru­bu Vak­fı üye­le­ri­ne te­şek­kür et­ti. Su­na Kı­ra­ç’­ın bi­yog­ra­fi­si­nin okun­du­ğu ve ha­ya­tı ile il­gi­li bar­ko­viz­yo­nun iz­len­di­ği tö­ren­de 9. Cum­hur­baş­ka­nı De­mi­rel, ödü­lü Su­na Kı­ra­ç’­ın eşi İnan Kı­ra­ç’­a sun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT