BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İn­gil­te­re’de de­li da­na hort­la­dı!

İn­gil­te­re’de de­li da­na hort­la­dı!

De­li da­na has­ta­lı­ğı­nın ye­ni­den or­ta­ya çık­ma­sı ih­ti­ma­li dev­let gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan da doğ­ru­lan­dıİn­gil­iz uz­man­lar, şim­di­ye ka­dar 164 ki­şi­nin ölü­mü­ne yol açan de­li da­na has­ta­lı­ğı­nın ye­ni bir dal­ga­sı­ndan en­di­şe edi­yor. BBC’­de ya­yım­la­nan News­night prog­ra­mın­da or­ta­ya atı­lan id­di­aya gö­re, has­ta­lık ye­ni bir ge­ne­tik ya­pıy­la, ye­ni bir dal­ga ola­rak bir de­fa da­ha or­ta­ya çı­kar­sa, bu ye­ni dal­ga­nın en az 350 ki­şi­nin ölü­mü­ne yol aç­ma­sı bek­le­ni­yor. İd­di­ala­rı hü­kü­me­tin da­nış­ma­nı Prof. Chris Hig­gins de ka­bul et­ti. Hig­gins, has­ta­lı­ğın et­ki­le­ri­nin or­ta­ya çık­ma­sıy­la bir­lik­te, ölüm­ler de ya­şa­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT