BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İn­gil­te­re’de de­li da­na hort­la­dı!

İn­gil­te­re’de de­li da­na hort­la­dı!

De­li da­na has­ta­lı­ğı­nın ye­ni­den or­ta­ya çık­ma­sı ih­ti­ma­li dev­let gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan da doğ­ru­lan­dıİn­gil­iz uz­man­lar, şim­di­ye ka­dar 164 ki­şi­nin ölü­mü­ne yol açan de­li da­na has­ta­lı­ğı­nın ye­ni bir dal­ga­sı­ndan en­di­şe edi­yor. BBC’­de ya­yım­la­nan News­night prog­ra­mın­da or­ta­ya atı­lan id­di­aya gö­re, has­ta­lık ye­ni bir ge­ne­tik ya­pıy­la, ye­ni bir dal­ga ola­rak bir de­fa da­ha or­ta­ya çı­kar­sa, bu ye­ni dal­ga­nın en az 350 ki­şi­nin ölü­mü­ne yol aç­ma­sı bek­le­ni­yor. İd­di­ala­rı hü­kü­me­tin da­nış­ma­nı Prof. Chris Hig­gins de ka­bul et­ti. Hig­gins, has­ta­lı­ğın et­ki­le­ri­nin or­ta­ya çık­ma­sıy­la bir­lik­te, ölüm­ler de ya­şa­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT