BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kriz­de, müş­te­ri­si­ni yal­nız bı­rak­ma­yan kâr­lı çı­ka­cak

Kriz­de, müş­te­ri­si­ni yal­nız bı­rak­ma­yan kâr­lı çı­ka­cak

Geç­miş kriz­ler­de ça­lış­tık­la­rı müş­te­ri­le­rin en sa­dık, en gü­ve­ni­lir ve en faz­la ha­cim­le ça­lı­şan müş­te­ri­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yen Al­ba­ra­ka Türk Ge­nel Mü­dü­rü Bü­yük­de­niz, “Ban­ka­lar pa­nik­le de­ğil, uzun va­de­li dü­şün­me­li” de­diAl­ba­ra­ka Türk Ge­nel Mü­dü­rü Ad­nan Bü­yük­de­niz, kriz dö­ne­min­de uzun va­de­li dü­şü­nen ve bu dö­nem­de müş­te­ri­si­ni yal­nız bı­rak­ma­yan ban­ka­la­rın ge­le­cek­te kâr­lı çı­ka­cak­la­rı­nı söy­le­di. Bü­yük­de­niz, “Ban­ka ola­rak bi­zim geç­miş kriz­ler­de yar­dım­cı ol­du­ğu­muz müş­te­ri­le­ri­miz, bu­gün bi­zim en sa­dık, en gü­ve­ni­lir ve en faz­la ha­cim­le ça­lı­şan müş­te­ri­le­ri­miz­dir” de­di. 1985 yı­lın­da Tür­ki­ye’nin kâr-za­rar esa­sı­na da­ya­lı ku­ru­lan ilk ban­ka­sı ola­rak fa­ali­ye­te baş­la­dık­la­rı­nı ifa­de eden Bü­yük­de­niz, 100 şu­be­ye ulaş­tık­la­rı­nı, bu­nun 40’ının İs­tan­bul’da, ka­la­nı­nın Ana­do­lu’nun çe­şit­li kent­le­rin­de ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Ban­ka ola­rak bu­gü­ne ka­dar bir­kaç kriz ya­şa­dık­la­rı­nı, bun­la­rı müş­te­ri­le­riy­le at­lat­tık­la­rı­nı ifa­de eden Bü­yük­de­niz, şun­la­rı söy­le­di: “Kriz tec­rü­be­miz zen­gin. Bu kri­zin yü­kü­nü sa­de­ce müş­te­ri­le­ri­ni­zin sır­tı­na yük­le­ye­mez­si­niz. Al­ba­ra­ka ola­rak iyi ni­yet­li, öde­me gü­cü olan fa­kat ge­çi­ci ola­rak sı­kın­tı­ya düş­müş ve uzun va­de­de to­par­lana­bi­le­cek müş­te­ri­le­ri­miz­le ye­ni­den öde­me plan­la­rı ya­pa­rak, ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma ya­pa­rak bir­lik­te bu kri­zi aş­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu dö­nem, bir ban­ka açı­sın­dan li­kit ol­ma­yı ge­rek­ti­ren bir dö­nem. Bu­ra­da li­kit kal­mak­la, müş­te­ri­yi kre­di­len­dir­mek ara­sın­da bir den­ge ku­rul­ma­sı ge­re­kir. Biz bu dö­nem­de li­kit var­lık­la­rı­mı­zı art­ır­dık ama bu müş­te­ri­miz­le olan kre­di ça­lış­ma­la­rı­mız­da göz­le gö­rü­lür bir olum­suz­luk ge­tir­me­di. Per­for­man­sı­nı bil­di­ği­miz müş­te­ri­le­re kre­di sü­re­ci­miz de­vam edi­yor.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT