BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DENİZLİ TAKTİĞİ

DENİZLİ TAKTİĞİ

Fut­bol­cu­la­rı­na, “G.Sa­ray der­bi­si­ni 24 sa­at­li­ği­ne u­nu­tun ve din­le­nin” izni ve­ren Be­şik­taş’ın kurt ho­ca­sı Mus­ta­fa De­niz­li, ken­di­si­ni i­se Üm­ra­ni­ye’ye ka­pat­tıFut­bol­cu­la­rı­na, “G.Sa­ray der­bi­si­ni 24 sa­at­li­ği­ne u­nu­tun ve din­le­nin” izni ve­ren Be­şik­taş’ın kurt ho­ca­sı Mus­ta­fa De­niz­li, ken­di­si­ni i­se Üm­ra­ni­ye’ye ka­pat­tı İN­CE ELE­YİP SIK DO­KU­YOR G.Sa­ray der­bi­sin­de sa­ha­ya çı­ka­ra­ca­ğı on bir ko­nu­sun­da ve oyun an­la­yı­şın­da sür­pri­zi yap­ma­sı bek­le­nen Mus­ta­fa De­niz­li, sür­pri­zi baş­ka tür­lü ger­çek­leş­tir­di. İd­man­la­ra ara ve­ren De­niz­li, oyun­cu­la­rı­na ön­ce­ki gün 24 sa­at­lik ka­fa iz­ni ver­di. Önem­li maç­lar are­fe­sin­de mes­lek­taş­la­rı ta­kım­la­rı­nı kam­pa alır­ken, “1 gün­lük izin” sür­pri­ziy­le fut­bol­cu­la­rı­nı da şa­şır­tan De­niz­li, ken­di­si­ni ise Üm­ra­ni­ye’ye ka­pat­tı. Son bir haf­ta­da uy­ku­suz bir­çok ge­ce ge­çi­ren ve G.Sa­ray’ın bu se­zon­ki maç­la­rı­nı tek­rar tek­rar sey­re­den Mus­ta­fa De­niz­li’nin, ço­ğu za­man gö­rün­tü­le­ri ile­ri-ge­ri oy­na­ta­rak, sa­rı-kır­mı­zı­lı­la­rı en in­ce ay­rın­tı­sı­na ka­dar ana­liz et­ti­ği öğ­re­nil­di. 9 FUT­BOL­CU­YU BE­LİR­LE­Dİ G.Sa­ray’ı bir de­ğil bir­kaç ay­rı tak­tik­le vur­ma­yı amaç­la­yan Mus­ta­fa De­niz­li, on bir­de şans ver­me­yi dü­şün­dü­ğü 9 fut­bol­cu ko­nu­sun­da ise net ka­ra­rı­nı ver­di. De­fans­ta Ali Tan­do­ğan, Za­po­to­cony ve Si­vok’, ön li­be­ro­da ise Cis­se-İb­ra­him To­ra­man iki­li­si­ni gö­rev­len­dir­me­si bek­le­nen De­niz­li’nin ma­ça or­ta sa­ha­nın sa­ğın­da Ek­rem, so­lun­da ise Tel­lo ile baş­la­ma­sı­na ke­sin gö­züy­le ba­kı­lı­yor. Be­şik­taş’ın or­ta sa­ha­da­ki bey­ni yi­ne Del­ga­do ola­cak. A.Gü­cü ma­çın­da ıs­lık­la­nan Ser­dar Öz­kan ko­nu­sun­da ka­rar­sız olan Mus­ta­fa De­niz­li’nin, for­vet hat­tın­da­ki ilk ter­ci­hi Nob­re. An­cak, Bo­bo ve Ho­los­ko’nun id­man­lar­da­ki per­for­man­sı da De­niz­li’yi se­çim yap­mak­ta zor­lu­yor. HER BEŞİKTAŞLIYA 2 POLİS Der­bi ön­ce­sin­de gü­ven­lik ted­bir­le­ri­nin gö­rü­şül­dü­ğü İl Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu top­lan­tı­sı dün ya­pıl­dı. G.Sa­ray-Be­şik­taş der­bi­sin­de 2500 gü­ven­lik gö­rev­li­si­nin me­sai ya­pa­ca­ğı ve 23 bin 257 ki­şi ka­pa­si­te­li Ali Sa­mi Yen Sta­dı’nda Be­şik­taş ta­raf­ta­rı­na 1162 ki­şi­lik kon­ten­jan ay­rıl­dı­ğı açık­lan­dı. Bu ara­da si­yah-be­yaz­lı ta­raf­tar­la­rın top­lu hal­de sta­da ge­liş­le­ri de ya­sak­lan­dı. Kar­tal ilk 15’te co­şu­yor Haf­ta so­nu Ali Sa­mi Yen Sta­dı’nda oy­na­na­cak olan der­bi ön­ce­sin­de or­ta­ya il­ginç is­ta­tis­tik­ler çı­kı­yor. G.Sa­ray, ge­ri­de ka­lan 15 haf­ta­da at­tı­ğı gol­le­rin bü­yük bö­lü­mü­nü ikin­ci ya­rı­lar­da kay­det­ti. Bu­na kar­şı­lık Be­şik­taş, se­zon ba­şın­dan be­ri at­tı­ğı 25 go­lü maç­la­rın ilk 15 da­ki­ka­lık bö­lüm­le­rin­de bu­lur­ken, son­ra­ki ya­rım sa­at­te ise ka­le­si­ni go­le ka­pa­ta­ma­dı. İl­gi çek­ti­ler Pa­zar gü­nü ta­kım­la­rı kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek olan Be­şik­taş­lı Ser­dar ile G.Sa­ray­lı Ser­kan Kur­tu­luş kar­deş­le­rin dün­kü Tür­ki­ye’de ya­yın­la­nan rö­por­taj­la­rı il­gi çek­ti. Sem­pa­tik kar­deş­ler­le il­gi­li ga­ze­te­mi­ze çok sa­yı­da ma­il ve te­le­fon ge­lir­ken, iki­li­nin ba­ba­sı Ya­şar Kur­tu­luş da özel ola­rak te­şek­kür­le­ri­ni bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT