BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Türkiye’yi kana bulayacaklardı!

Türkiye’yi kana bulayacaklardı!

İs­tan­bul, İz­mir ve Ma­ni­sa’da eş za­man­lı ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­la gö­zal­tı­na alı­nan 38 El Kai­de mi­li­ta­nı­nın ey­lem ha­zır­lı­ğı içe­ri­sin­de ol­du­ğu açık­lan­dı.İs­tan­bul, İz­mir ve Ma­ni­sa’da eş za­man­lı ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­la gö­zal­tı­na alı­nan 38 El Kai­de mi­li­ta­nı­nın ey­lem ha­zır­lı­ğı içe­ri­sin­de ol­du­ğu açık­lan­dı. İs­tan­bul’da gö­zal­tı­na alı­nan­la­rın 12 fark­lı ey­le­me ka­tıl­dık­la­rı­nın be­lir­len­di­ği­ni be­lir­ten İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Ce­la­let­tin Cer­rah, ope­ras­yo­nun sür­dü­ğü­nü, ba­zı fai­li meç­hul ci­na­yet­le­rin ay­dın­la­tı­la­ca­ğı­nı da kay­det­ti. Cer­rah, “Zan­lı­la­rın öl­dür­me olay­la­rı da var, bun­la­rı açık­la­ya­ca­ğız” de­di. Bü­yük şe­hir­ler­de ör­güt­le­nen mi­li­tan­la­rın ku­yum­cu soy­gu­nu ve gasp olay­la­rın­dan el­de ede­cek­le­ri pa­ra­lar­la si­lah ve mü­him­mat te­min ede­rek, Tür­ki­ye’de­ki ABD, İs­ra­il ve Rus­ya gi­bi ül­ke­le­re ait ve­ya bun­lar­la iş ya­pan fir­ma­la­ra yö­ne­lik ey­lem yap­ma­yı plan­la­dık­la­rı id­di­a edil­di. İs­tan­bul’da göz al­tı­na alı­nan­lar­dan 11’i ser­best bı­ra­kı­lır­ken 12’si tu­tuk­lan­ma ta­le­biy­le ad­li­ye­ye sevk edil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT