BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > EY­VAH! Çocuğum anaokuluna gidecek

EY­VAH! Çocuğum anaokuluna gidecek

San­cı­lı bir ge­çiş dö­ne­mi ol­du­ğu ve ka­rak­te­rini önem­li öl­çü­de et­ki­le­di­ği için; ço­cu­ğu­nu­zun bu dö­ne­mi sağ­lık­lı ge­çir­me­si çok önem­li...Eği­tim­ci ve ya­zar Ha­ti­ce Bi­li­ci, ço­cu­ğu­nu­zun ha­ya­tın­da çok önem­li bir yer tu­tan okul ön­ce­si dö­nem için uya­rı­lar­da bu­lun­du: “Ço­cuk ilk sos­yal­leş­me or­ta­mıy­la ya­ni ana­oku­luy­la ta­nı­şır. San­cı­lı bir ge­çiş dö­ne­mi ol­ma­sı ve ka­rak­te­ri önem­li öl­çü­de et­ki­le­di­ği için ço­cu­ğu­nu­zun bu dö­ne­mi sağ­lık­lı ge­çir­me­si çok önem­li­dir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Bi­li­ci ai­le­le­re şu bil­gi­le­ri ver­di; “Ço­cu­ğu­nu­zun ai­le­sin­den son­ra baş­ka in­san­lar­la ta­nış­ma­sı ve on­la­ra gü­ven­me­si zor bir sü­reç­tir. Özel­lik­le aşı­rı ko­ru­yu­cu an­ne ba­ba­la­rın ye­tiş­tir­dik­le­ri ço­cuk­lar okul fo­bi­si de­di­ği­miz kor­ku­la­rı çok da­ha zor at­la­tır­lar. Sık­ça kar­şı­laş­tı­ğı­mız du­rum­lar­dan bi­ri­ de ebe­veyn­le­rin ço­cuk­la­rı­nın ağ­la­ma­la­rı­na da­ya­na­ma­dık­la­rı nok­ta­da on­la­rı ana­oku­lun­dan al­ma­la­rı­dır. Bu tür yan­lış ka­rar­lar ço­cu­ğun ruh­sal ve fi­zik­sel ge­li­şi­mi için ol­duk­ça teh­li­ke­li­dir. Doğ­ru olan tu­tu­mu uz­man yar­dı­mı ala­rak be­lir­le­mek, ço­cu­ğun uyum sü­re­ci he­sap­la­na­rak yön­tem ge­liş­tir­mek ge­re­kir” dedi. ANNE ÇOCUĞUYLA KALABİLİR Bi­li­ci, şöyle devam etti: “Ço­cuk bir ye­tiş­ki­nin al­gı­la­dı­ğı gi­bi bu du­ru­mu al­gı­la­ya­maz an­ne ba­ba­nın onu terk et­ti­ği­ni bı­ra­kıp kaç­tı­ğı­nı dü­şü­ne­bi­lir. Bu yüz­den ana­oku­lu­nun ilk gün­le­rin­de ebe­veyn­ler­den bi­ri­nin ter­ci­hen an­ne­nin okul­da kal­ma­sı ya­rar­lı ola­cak­tır. An­ne­si­nin okul­da ol­du­ğu­nu his­se­den ço­cuk uyum sü­re­cin­de zor­luk çek­mez . Öğ­ret­me­ni­ne, ar­ka­daş­la­rı­na da­ha ça­buk gü­ven du­yar. Ço­cu­ğun ka­rak­te­ri­ni önem­li de­re­ce­de et­ki­le­ye­cek olan ana­oku­lu ter­ci­hi­nin doğ­ru ya­pıl­ma­sı çok önem­li­dir. Ana­oku­lu se­çer­ken bir ta­kım nok­ta­la­ra özel­lik­le dik­kat edil­me­si ge­re­kir. Ter­cih ya­pı­lır­ken mut­la­ka ço­cu­ğun zevk­le­ri, is­tek­le­ri ve ter­cih­le­ri önem­sen­me­li­dir. An­ne ba­ba­lar için ev­lat­la­rı­nı ema­net ede­cek­le­ri or­tam­la­rın be­lir­len­me­si ve bu ku­rum­lar­la sü­rek­li bir ile­ti­şim içe­ri­sin­de ol­ma­la­rı çok önem­li­dir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. İd­rar ka­çır­ma has­ta­lık ha­ber­ci­si Doç. Dr. Se­ma Ak­man, ço­cuk­lar­da gün­düz ve­ya ge­ce id­rar ka­çır­ma problemi var­sa alt­ta ya­tan has­ta­lı­ğın böb­rek yet­mez­li­ği, hor­mo­nal bo­zuk­luk­lar, id­rar yo­lu il­ti­hap­la­rı, si­nir has­ta­lık­la­rı, şe­ker, yük­sek tan­si­yon ve­ya me­sa­ne ça­lış­ma­sı bo­zuk­lu­ğu ola­bi­le­ce­ği­ni, mut­la­ka dok­to­ra baş­vu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Ai­le­le­rin id­rar ka­çır­ma problemine cid­di­yet­le yak­laş­ma­dı­ğı­nı ve ge­çi­ci bir prob­lem ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğü­nü söy­le­yen Doç. Dr. Ak­man, “5 ya­şı­nı ta­mam­la­mış bir ço­cuk ay­da iki ke­re­den faz­la ge­ce­le­ri ya­ta­ğı­nı ıs­la­tı­yor­sa, 3 ya­şı­nı geç­miş ço­cuk sa­de­ce ge­ce de­ğil gün­düz de iç ça­ma­şı­rı­na id­rar ka­çı­rı­yor­sa bu mut­la­ka he­kim ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­me­li” de­di. Ka­dın gö­züy­le ha­yat­tan ka­re­ler Ana­do­lu Ha­yat Emek­li­lik’in ka­dın­la­ra özel fo­toğ­raf ya­rış­ma­sı “Ka­dın Gö­züy­le Ha­yat­tan Ka­re­ler”in üçün­cü­sü, 01 Ocak-27 Mart 2009 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak. Bu yıl­ki ko­nu­su “Ha­ya­ta Da­ir” olan ya­rış­ma, ama­tör-pro­fes­yo­nel, fo­toğ­ra­fa me­rak­lı tüm ka­dın­la­ra açık! Bi­rin­ci­nin 3 bin YTL. ikin­ci­nin 2 bin YTL, üçün­cü­nün bin YTL. ile ödül­len­di­ri­le­ce­ği ve so­nuç­la­rı 10 Ni­san’da açık­la­na­cak ya­rış­ma­da, ser­gi­len­me­ye de­ğer bu­lu­nan eser­le­re ise 100’er YTL. te­lif öde­ne­cek. İNCİ “-Ken­di­mi bil­dim bi­le­li za­yı­fım... Ba­na gö­re form­da kal­ma­nın tek sır­rı aya­rın­da ye­mek­tir... Ha­ya­tım bo­yun­ca hiç di­yet yap­ma­dım, sof­ram­dan ek­mek ve ha­mu­ri­şi hiç ek­sik ol­maz, ama doy­du­ğum­da kal­ka­rım...” (...Çağ­rı Atik­soy / Oyun­cu) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz (...Cey­da Yü­ce’nin da­mak ta­dı) KAN­DİL Sİ­Mİ­Dİ MAL­ZE­ME­LER: >1 pa­ket mar­ga­rin (te­re­ya­ğı­ da ola­bi­lir) > 1 çay bar­da­ğı sı­vı yağ > 1 çay bar­da­ğı yo­ğurt > 1 çay ka­şı­ğı tuz > 1 yu­mur­ta(sa­rı­sı içi­ne be­ya­zı dı­şı­na) > 1 paket ka­bart­ma to­zu > 5-6 su bar­da­ğı un > 5-6 ye­mek ka­şı­ğı su­sam HA­ZIR­LA­NI­ŞI: Bü­tün mal­ze­me­ler­le yu­mu­şak bir ha­mur yo­ğu­run. ha­mur­dan kü­çük par­ça­lar ala­rak hal­ka şek­li ve­rin. Da­ha son­ra, ön­ce yu­mur­ta akı­na ar­dın­dan su­sa­ma ba­tı­rın... 175 de­re­ce­de ısı­tıl­mış fı­rın­da üze­ri ha­fif pem­be­le­şin­ce­ye ka­dar 20-30 da­ki­ka pi­şi­rin. MER­YEM YAR­DI­ME­DEN ­Ai­le­nin bi­ri­cik gü­lü... Do­ğum gü­nün kut­lu ol­sun... (...Es­ra & Mer­ve Yar­dı­me­den) Mesajınız (...Or­duÜn­ye İh­las Ro­bot Ofi­si Ça­lı­şan­la­rı) HAYIRLI OLSUN De­ğer­li Mü­dü­rü­müz Ay­han Ay­dın; Ye­ni işi­niz ve ye­ni ya­şı­nız ha­yır­lı ol­sun... Mut­lu­luk­lar di­le­riz... TAL­HA ENES DER­DE­MET Bi­ri­cik be­be­ği­miz, geç ge­len mut­lu­lu­ğu­muz, iyi ki var­sın... (...Ha­ti­ce - Fa­ruk Der­de­met) Şiiriniz (...Ra­ma­zan Çi­le­ku­şu’nun mıs­ra­la­rı) ATAMIZ An­ne­nin ye­ri dol­maz Kim­se onun gi­bi ol­maz Has­ta olup ele düş­sen Onun gi­bi dost bu­lun­maz Bir baş­ka ata­nın sev­gi­si Ha­zi­ne­dir ah­lak bil­gi­si Bü­yük­se tü­ken­mez il­gi­si Ana ve ba­ba sul­tan­dır iki­si Az­ra­il iner ömür­de­ki pis­te Gü­nah dol­ma­sın ah­ret­te­ki lis­te Çi­le ku­şum ha­yır­lı ev­lat is­te Al­lah’a ka­vuş iman­lı his­te Do­ğa­dan cil­de do­ku­nuş; Ro­sa Ru­bi­na Av­ru­pa’nın ön­de ge­len koz­me­tik fir­ma­la­rın­dan Do­na­u-Ka­nol GmbH ta­ra­fın­dan en son na­no tek­no­lo­ji ile üre­ti­len gü­nü­mü­zün en ye­ni ve en ge­liş­miş an­ti-aging kre­mi Ro­sa Ru­bi­na, Al­ler­go İlaç ta­ra­fın­dan sa­tı­şa su­nul­du. Her yaş ve her tür cilt için, do­ğal bit­ki­sel içe­ri­ği ile ina­nıl­ma­sı güç bir ye­ni­len­me sağ­la­yan Ro­sa Ru­bi­na, kı­rı­şık­lık ön­le­yi­ci, ona­rı­cı cilt kre­mi ve göz çev­re­si jel kre­mi ile cilt ve cilt al­tı do­ku­la­rı için ge­rek­li tüm bi­le­şen­le­ri ilk kez tek krem­de bir ara­ya ge­ti­ri­yor. Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
Kapat
KAPAT