BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­röristler 1 metre yakından izlenecek

Te­röristler 1 metre yakından izlenecek

Sa­vun­ma Sa­na­yi­i İc­ra Ko­mi­te­si’nin 18 Ara­lık’ta uy­du üre­ti­mi ko­nu­sun­da İtal­yan Te­les­pa­zi­o’yu ter­cih et­me­si­nin ar­dın­dan, göz­ler söz­leş­me mü­za­ke­re­le­ri­ne çev­ril­di.> Mah­mut Bu­lut AN­KA­RA Sa­vun­ma Sa­na­yi­i İc­ra Ko­mi­te­si’nin 18 Ara­lık’ta uy­du üre­ti­mi ko­nu­sun­da İtal­yan Te­les­pa­zi­o’yu ter­cih et­me­si­nin ar­dın­dan, göz­ler söz­leş­me mü­za­ke­re­le­ri­ne çev­ril­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı ile bir­lik­te Gök­türk Ke­şif ve Gö­zet­le­me Uy­du Sis­te­min­de ara­dı­ğı te­mel özel­lik­ler­den ba­zı­la­rı şöy­le: Gök­türk, 1 met­re­den da­ha ya­kın, yük­sek çö­zü­nür­lük­lü bir gö­zet­le­me uy­du­su ve il­gi­li yer sis­tem­le­ri­ne sa­hip ola­cak. Bu sis­tem ile ko­lay yo­rum­la­na­bi­lir gör­sel he­def bil­gi­le­ri el­de edi­le­cek. An­ka­ra ko­nuş­lu yer is­tas­yo­nu ile uy­duy­la ile­ti­şim ku­ra­bi­le­cek. Uy­du­nun, ile­ti­şim ko­ni­si dı­şın­da iken el­de et­ti­ği gö­rün­tü­ler, da­ha son­ra yer is­tas­yo­nu­na ak­ta­rıl­mak üze­re de­po­la­na­bi­le­cek. Uy­du, bü­tün dün­ya üze­rin­den gö­rün­tü el­de ede­bil­me­si için dün­ya et­ra­fın­da bir gün­de 14 pe­ri­yot (1 pe­ri­yot 98 da­ki­ka) ta­mam­la­ya­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT