BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ay­taç Du­rak MHP’ye geç­ti

Ay­taç Du­rak MHP’ye geç­ti

AK Par­ti’den is­ti­fa eden Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­taç Du­rak, MHP’ye geç­ti­ği­ni bil­dir­di.AK Par­ti’den is­ti­fa eden Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­taç Du­rak, MHP’ye geç­ti­ği­ni bil­dir­di. An­ka­ra’da MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li ile ma­ka­mın­da bir gö­rüş­me yap­tı­ğı­nı söy­le­yen Du­rak, zi­ya­ret sı­ra­sın­da üye­lik foru­mu­nu im­za­la­ya­rak MHP’ye geç­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Du­rak’ın, MHP’den Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı gös­te­ri­le­ce­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT