BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pa­ra düşüncesi bey­ni ay­dın­la­tı­yor

Pa­ra düşüncesi bey­ni ay­dın­la­tı­yor

ABD’li bi­lim adam­la­rı, “pa­ra” dü­şün­ce­si­nin bey­nin ba­zı böl­ge­le­rin­de­ki ha­re­ket­li­li­ği ar­tır­dı­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dı.ABD’li bi­lim adam­la­rı, “pa­ra” dü­şün­ce­si­nin bey­nin ba­zı böl­ge­le­rin­de­ki ha­re­ket­li­li­ği ar­tır­dı­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dı. Ca­li­for­ni­a Üni­ver­si­te­si’nde gö­rev­li Dok­tor John Se­ren­ces, de­nek­le­re ba­zı he­def­le­rin 10 cent, ba­zı­la­rı­nın ise 10 do­lar ol­du­ğu söy­len­dik­ten son­ra, se­çi­len he­def­le­re gö­re ka­zan­dık­la­rı pa­ra­lar söy­len­di. 10 do­lar­ı se­çen de­nek­le­rin, iler­le­yen safhada es­ki he­def­le­ri ye­ni­den se­çer­ken, be­yin­le­ri­nde nor­mal­den faz­la bir ha­re­ket­li­lik ol­du­ğu be­lir­len­di. Be­yin ta­ra­ma­la­rın­da bah­si ge­çen böl­ge­nin mo­ni­tör üze­rin­de par­la­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı kay­de­den uz­man­lar, ay­nı şe­kil­de be­yin ka­rar ver­me me­ka­niz­ma­sı­nın bu­lun­du­ğu ön ve yan bö­lüm­le­rin­de de ha­re­ket­li­lik göz­len­di­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT