BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MEDYA HAKEMLERİ ETKİLİYOR

MEDYA HAKEMLERİ ETKİLİYOR

MHK Baş­ka­nı Oğuz Sar­van, Sü­per Lig’in ilk dev­re­si­nin özel­lik­le son haf­ta­la­rın­da ya­şa­nan ha­kem ha­ta­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di. Lig TV’de ka­tıl­dı­ğı “2’ye 1” prog­ra­mın­da ko­nu­şan Sar­van, “G.Sa­ray-Be­şik­taş ma­çın­da edi­len kü­für­le­ri ben duy­ma­dım.MHK Baş­ka­nı Oğuz Sar­van, Sü­per Lig’in ilk dev­re­si­nin özel­lik­le son haf­ta­la­rın­da ya­şa­nan ha­kem ha­ta­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di. Lig TV’de ka­tıl­dı­ğı “2’ye 1” prog­ra­mın­da ko­nu­şan Sar­van, “G.Sa­ray-Be­şik­taş ma­çın­da edi­len kü­für­le­ri ben duy­ma­dım. Bu olay­la il­gi­li yap­tı­ğım tek ko­nuş­ma Re­şat Bos­tan’la ol­du. Çün­kü kü­für­le­rin onun ol­du­ğu or­tam­da edil­di­ği söy­len­di” de­di. Ha­kem­le­ri ken­di­le­rin­den çok med­ya­nın da et­ki­le­di­ği­ni be­lir­ten Sar­van, “Bu ha­kem­ler bu ül­ke­nin in­san­la­rı, bu te­le­viz­yon­la­rı iz­li­yor­lar, bu ga­ze­te­le­ri oku­yor­lar. Han­gi ha­ke­me so­rar­sa­nız so­run ‘ben et­ki­len­me­dim’ der ama söy­le­nen­ler bi­lin­çal­tı­na yer­le­şi­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT