BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Ezân, tegannî ile okunmamalıdır!..

Hasan Yavaş
Facebook
Mevzûn sözü mevzûn ses ile okumaya ve dinlemeye (Tegannî) veya (Simâ’) denir. Tegannî, güzel, hoşa gidecek sesle okumaktır.
 
 
Dinde tahrif hareketleri -24-
Tegannî yapmak, ahlâksız şarkıları söylemek ve müzik, çalgı âletleri kullanmak demektir. Hindistânın büyük âlimlerinden mirzâ Mazher-i Cân-ı Cânân “rahime-hullahü teâlâ”, (Kelimât-i tayyıbât) kitâbında, fârisî olarak diyor ki: 
"Her çalgıyı çalmak ve dinlemek, söz birliği ile harâmdır. Yalnız, ney çalmak için mekruh ve düğünlerde tef, [davul] çalmak için mubâh denildi. Kur’ân-ı kerîmi ve ezânı tegannî ile okurken, mânâ değişir veya harf tekerrür ederse, harâm olur."
(El-fıkhu alel mezâhib)’de diyor ki: 
"Tegannî ile ezân okumak harâmdır. Bunu dinlemek câiz değildir." 
Mevzûn sözü mevzûn ses ile okumaya ve dinlemeye (Tegannî) veya (Simâ’) denir. Tegannî, güzel, hoşa gidecek sesle okumaktır. Kur’ân-ı kerîmi, ezânı, mevlidi, ilâhîleri tegannî ile okumak iki türlü olur:
1- Sünnet olan, sevap olan teganni, Tecvîd ilmine uygun okumaktır. Böyle tegannî, kalplere, rûhlara kuvvet vermektedir.
2- Memnû’ olan, harâm olan tegannî, mûsikî perdelerine, notalarına uyarak, elhân ile okumaktır. Böyle tegannî, harfleri, kelimeleri bozuyor. Mânâyı değiştiriyor. Böyle okuyanların nağmeleri, nefs-i emmâreye hoş, tatlı geliyor. Nefislerine mağlûp kimseleri ağlatıyor, zıplatıyor. Mânâlardan haberleri olmuyor. Kalpleri, rûhları, gafletten, hastalıktan kurtulamıyor.
(Tergîb-üs-salât) 162. sahîfede ve (Berîka) c.2 s.1342 ve (Hadîka) c.2 s.589’da diyor ki: 
"Lehv, eğlence için, cers yani çıngırak takılı hayvâna binmemelidir, mekrûhtur. Çünkü cers, şeytânın mizmârıdır, çalgısıdır. Cers bulunan kervâna rahmet melekleri gelmez." Bir maslahat, menfaat için binmek, câizdir. Dîne ve ahlâka uymayan şiirleri okumaya, uygun olanlarını da, çalgılı, içkili, kadın erkek karışık fısk yerlerinde okumaya veya başka yerde okunmuş olanı, böyle yerlerde, radyodan, teypten dinlemeye ve kadınların, oğlanların okumalarına söz birliği ile harâm denildi. Uygun şiirleri, uygun yerlerde okumak câiz olur. Kalbe rikkat getirince, Allahü teâlânın merhametine de sebep olur. Bazı âlimler, mübâh olan simâ’a da rağbet etmemişlerdir. Bunlar, tabiatlarına hoş gelmediği, zevk almadıkları için simâ’ı arzû etmemişler ise de, mübâh olan simâ’ı arzû edenleri de ret ve inkâr etmemişlerdir.
Kur’ân-ı kerîmi, mevlidi, ilâhîleri, salevât-ı şerîfeleri fısk meclislerinde hürmet ile okumak harâm olur. Eğlence, keyif için okumak küfür olur.
(Dürrül-meârif) 6. sahîfede diyor ki: 
"Çalgı, kadın ve oğlan sesi gınâdır. Harâmdır. Böyle olmayan seslerle faydalı şiirler okumak, simâ’dır, mubâhdır.)"
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
611970 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/611970.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT