BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Hak üzere olacak tâife hangisidir?

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
İslâm âlimleri; bir toplum ne kadar bozulursa bozulsun, içinde hak üzere olan bir tâife dâimâ bulunacaktır, buyurmaktadırlar.
 
 
Dünkü makâlemizde, kıyâmete kadar, hak üzere olan bir tâifenin bulunacağına dâir bazı hadîs-i şerîfler nakletmiştik.
Mezkûr hadîs-i şerîfler gösteriyor ki, dîn düşmânları ve bid'at ehli kimseler, dînimizi bozmaya çalışsalar da, kıyâmete kadar aslâ bozamayacaklardır. Kütüphâne ve kitapçılarda, birçok bozuk kitap var ise de, elhamdülillah İslâm âlimlerinin doğru ve kıymetli kitapları da vardır. Bu doğru kitaplar, hiçbir zaman yok olmaz ve hiçbir kimse onları yok edemez. Çünkü onların koruyucusu Allahü teâlâdır. Bu kitapları arayıp-bulup, okuyanlara ve saâdete kavuşanlara müjdeler olsun.
"Dîn düşmânları ve bid'at ehlinin yazdıkları bozuk kitaplar gittikçe çoğalıyor; onların mukaddes dînimizi bozmaları mümkün müdür?" diye bir suâl sorulursa, İslâm âlimleri buna, bir toplum ne kadar bozulursa bozulsun, içinde hak üzere olan bir tâife dâimâ bulunacaktır şeklinde cevap vermektedirler.
Bu fırkanın Türkiye’de olması da şart değildir, dünyânın herhangi bir ülkesinde olabilir. Önemli olan Ehl-i sünnet vel-cemâat i’tikâdına sâhip olmaktır.
Bugün çok kimse, kendilerinin Ehl-i sünnet olduğunu söylüyor. Bu bakımdan Ehl-i sünnet i’tikâdının ne olduğunu bilmek şarttır. Bu bilindikten sonra doğruyu, hakkı bilmek zor olmaz...
Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurmuştur ki: “Ey Peygamberim! Dînde fırka fırka ayrılanlarla senin hiçbir ilgin yoktur. Onların cezâlarını, Allahü teâlâ verecektir. Kıyâmet günü Allahü teâlâ, dünyâda işlediklerini onlara hâtırlatacaktır.” [En'âm, 159]
Hadîs-i şerîfte de buyuruldu ki: “Benî İsrâîl, yetmiş bir fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan yetmişi Cehennem'e gidip, ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasârâ (Hıristiyânlar) da yetmiş iki fırkaya ayrılmıştı. Yetmiş biri Cehennem'e gitmiştir. Bir zaman sonra benim ümmetim de, yetmiş üç kısma ayrılır. Bunlardan yetmiş ikisi Cehennem'e gidip, yalnız bir fırkası kurtulur. Cehennem'den kurtulan fırka, benim ve Eshâbımın gittiği yolda gidenlerdir.” [Tirmizî]
“İ’tikâdda mezhebimiz olan Ehl-i Sünnet vel-cemâat mezhebinden başka, yetmiş iki fırkanın inançları yanlıştır, bozuktur, onlar Cehennem'e gideceklerdir. Çünkü i’tikâd mezheblerinin yetmiş üçe ayrılacağını, bunlardan yalnız birinin doğru, diğerlerinin bozuk olacağını Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) haber vermiştir.
Ehl-i Sünnet âlimleri buyuruyorlar ki: Yanlış oldukları bildirilen yetmiş iki fırkaya “bid'at (dalâlet) fırkaları” denir. Bunların hiçbiri kâfir değildir. Hepsine “ehl-i kıble”, “Müslümân” denir. Fakat yetmiş iki mezhebden herhangi birinde bulunduğunu söyleyen bir kimse, Kur'ân-ı kerîmde veya hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş ve Müslümânlar arasında yayılmış bilgilerden birine inanmazsa, kâfir olur.” [Ahmed Tahtâvî, Hâşiyetü’t-Tahtâvî; İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât-ı Rabbâniyye; Seyyid Abdülhakîm Arvâsî]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
622122 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/622122.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT