BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Diyarbakır’daki olay ayaklanma provası

Diyarbakır’daki olay ayaklanma provası

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, par­ti­si­nin TBMM G­rup Top­lan­tı­sı’n­da ön­ce­ki gün Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu il­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len DTP mi­ting­le­rin­de ya­şa­nan ger­gin­lik­le­ri de­ğer­len­dir­di.CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, par­ti­si­nin TBMM G­rup Top­lan­tı­sı’n­da ön­ce­ki gün Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu il­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len DTP mi­ting­le­rin­de ya­şa­nan ger­gin­lik­le­ri de­ğer­len­dir­di. “Ya­şa­nan o­lay bir a­yak­lan­ma p­ro­va­sı­dır. Bir kal­kış­ma­dır” di­yen Bay­kal, Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın, Di­yar­ba­kır’da es­na­fın teh­dit yü­zün­den ke­penk ka­pat­tı­ğı­nı söy­le­di­ği­ne i­şa­ret et­ti. Bay­kal, “Bu sü­re­cin ar­ka­sın­da ik­ti­da­rın te­rör so­ru­nu­nu bir tür­lü kav­ra­ma­mış ol­ma­sı var” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT