BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zabıta çalışanlarına “işaret dili” eğitimi

Zabıta çalışanlarına “işaret dili” eğitimi

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Za­bı­ta­sı; Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren Özür­lü­ler Mü­dür­lü­ğü’nün (İSÖM) ver­miş ol­du­ğu İşa­ret Di­li eği­ti­mi­ne baş­la­dı.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Za­bı­ta­sı; Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren Özür­lü­ler Mü­dür­lü­ğü’nün (İSÖM) ver­miş ol­du­ğu İşa­ret Di­li eği­ti­mi­ne baş­la­dı. Za­bı­ta Dai­re Baş­ka­nı Mus­ta­fa Tah­maz; eği­tim­le il­gi­li ola­rak işit­me en­gel­li­ler için bü­yük öne­me sa­hip olan işa­ret di­li­nin öğ­re­nil­me­si­nin ge­rek­li­li­ği­ne de­ği­ne­rek, özür­lü­le­rin top­lum­la ile­ti­şim ku­ra­bil­me­si ve ih­ti­yaç­la­rı­nı ifa­de ede­bil­me­si için za­bı­ta­nın ara­cı ola­bi­le­cek dü­zey­de bil­gi sa­hi­bi ol­ma­sı­nın önem­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Eği­tim se­mi­ner­le­ri­nin 3 ay­da ta­mam­la­na­ca­ğı ve eği­ti­min so­nun­da ba­şa­rı­lı olan­la­ra İşa­ret Di­li Ser­ti­fi­ka­sı ve­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.7915
  % -0.13
 • 4.6324
  % -0.58
 • 5.2252
  % -0.36
 • 162.659
  % -0.64
 
 
 
 
 
KAPAT