BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Öğrenci affı kanunlaştı

Öğrenci affı kanunlaştı

TBMM Ge­nel Ku­ru­lunda ka­bul edilen ka­nu­na gö­re, 7 Ha­zi­ran 1995’ten bugüne kadar ‘her ne se­bep­le o­lur­sa ol­sun’ yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan i­li­şi­ği ke­si­len­ler, aftan faydalanacak.TBMM Ge­nel Ku­ru­lunda ka­bul edilen ka­nu­na gö­re, 7 Ha­zi­ran 1995’ten bugüne kadar ‘her ne se­bep­le o­lur­sa ol­sun’ yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan i­li­şi­ği ke­si­len­ler, aftan faydalanacak. > Za­fer Çak­mak AN­KA­RA İHA TBMM Ge­nel Ku­ru­lu, öğ­ren­ci af­fı­nı dü­zen­le­yen Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nu’nda De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Ta­sa­rı­sı’nın gö­rüş­me­le­ri­ni ta­mam­la­dı. Gö­rüş­me­le­rin so­nun­da ta­sa­rı ka­bul edi­le­rek ya­sa­laş­tı. Ka­nu­na gö­re, 7 Ha­zi­ran 1995’ten bu ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­ri­he ka­dar ‘her ne se­bep­le olur­sa ol­sun’ yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan ili­şi­ği ke­si­len­ler, ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği 2 ay­lık baş­vu­ru sü­re­si için­de ili­şi­ği ke­si­len­ler ve 1980 son­ra­sın­da bu içe­rik­te­ki ka­nun­la­rın kap­sa­mı­na gir­di­ği hal­de baş­vur­ma­yan­lar, 2 ay­lık baş­vu­ru sü­re­si için­de baş­vur­ma­la­rı ha­lin­de ka­nu­nun ön­gör­dü­ğü hak­lar­dan ya­rar­la­na­bi­le­cek. Ka­nun, as­ke­ri eği­tim ku­rum­la­rı, po­lis aka­de­mi­si ve bü­tün sağ­lık eği­tim ens­tit üle­ri­ni de kap­sa­ya­cak. Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, öğ­ren­ci af­fı gö­rü­şü­lür­ken TBMM’de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da “ha­li vak­ti ye­rin­de, ye­di­ği önün­de ye­me­di­ği ar­ka­sın­da” bir çok ki­şi­nin de ba­şa­rı­sız ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek, ba­şa­rı­sız­lık ne­den­le­ri ara­sın­da di­sip­lin­siz­lik, is­tek­siz­lik, öğ­ren­ci­nin yan­lış ter­ci­hi so­nu­cu fa­kül­te­ye ısı­na­ma­ma­sı­nın da yer al­dı­ğı­nı söy­le­di. Eko­no­mik ne­den­le­rin de ya­ba­na atı­la­ma­ya­ca­ğı­na işa­ret eden Çe­lik, “Bir da­ha TBMM önü­ne bir af ya­sa­sı gel­me­me­si­ni te­men­ni ede­rim” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116432
  % 0.85
 • 3.9267
  % -0.34
 • 4.8216
  % -0.77
 • 5.5036
  % -0.3
 • 165.611
  % -0.62
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT