BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vergi borcuna 18 taksit

Vergi borcuna 18 taksit

Una­kı­tan: Kü­re­sel kri­zin et­ki­le­ri­ni azaltmak için vergilerde büyük ödeme kolaylıkları sağlayacağız...Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, “Ge­çi­ci ver­gi­ler ve dam­ga ha­riç, bü­tün ver­gi borç­la­rın­da yıl­lık yüz­de 3 gi­bi bir fa­iz ve 18 aya va­ran va­de olacak” dedi. Has­sas gün­ler ge­çe­cek her şey nor­ma­le dö­ne­cek Büt­çe açı­ğı ve borç­lan­ma­ya sı­nır ge­ti­rip kü­re­sel kri­zin et­ki­le­ri­ni en aza indi­re­cek­le­ri­ni söy­le­yen Una­kı­tan, “Mev­du­ata tam ga­ran­ti getirmedik” dedi Mali­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, sı­nır­sız mev­du­ata ga­ran­ti ta­nın­ma­sı yö­nün­de he­nüz bir ka­rar alın­ma­dı­ğı­nı kay­de­de­rek, do­la­rın yük­sek ta­lep­ten do­la­yı art­tı­ğı­nı, bu has­sas gün­ler geç­tik­ten son­ra her şe­yin nor­ma­le dö­ne­ce­ği­ni söy­le­di. Ma­li­ye Ba­ka­nı Una­kı­tan, 2009 Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı’nı Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu’na sun­mak üze­re gel­di­ği Mec­lis’te ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı. Una­kı­tan, sı­nır­sız li­mi­te 2 yıl sü­rey­le mev­du­at ga­ran­ti­si ta­nın­ma­sı yö­nün­de hü­kü­me­tin al­dı­ğı bir ka­rar bu­lu­nup bu­lun­ma­dı­ğı so­ru­su üze­ri­ne hü­kü­me­tin he­nüz öy­le bir ka­rar al­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Do­la­rın hız­lı ar­tı­şı ko­nu­sun­da bir ted­bir alı­nıp alın­ma­ya­ca­ğı so­ru­su üze­ri­ne de Una­kı­tan, “Tür­ki­ye’de dal­ga­lı kur sis­te­mi uy­gu­la­nı­yor. Do­lar ve eu­ro­ya faz­la ta­lep ol­du­ğun­da bun­lar ar­ta­cak­tır. Bu ar­tış ne­re­ye ka­dar gi­der, hep be­ra­ber gö­re­ce­ğiz. Bun­la­rı nor­mal gör­mek la­zım” ce­va­bı­nı ver­di. Mer­kez Ban­ka­sı­nın mü­da­ha­le­si olup ol­ma­dı­ğı so­ru­su üzerine Una­kı­tan, “Mer­kez Ban­ka­sı ba­ğım­sız. Ma­li­ye Ba­ka­nı’nın Mer­kez Ban­ka­sı’na ‘şöy­le yap­ma­lı, böy­le yap­ma­lı’ de­me­si müm­kün de­ğil­dir” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di. Ba­kan Una­kı­tan, his­se se­ne­din­de sto­paj ver­gi­si­nin sı­fı­ra in­di­ri­le­ce­ği­ni, bo­no­da de­ği­şik­lik ol­ma­ya­ca­ğı­nı da di­le ge­tir­di. Yurt dı­şın­dan ge­le­cek mev­du­at­la il­gi­li ka­nu­nun haf­ta ba­şın­da Mec­lis’e su­nu­la­ca­ğı­nı ifa­de eden Una­kı­tan, “Kay­na­ğa iliş­kin so­ru sor­ma­ya­ca­ğız. Ama suç ge­lir­le­rin­den sağ­la­nan pa­ra ay­rı de­ğer­len­di­ri­le­cek. Her­ke­se yüz­de 2 ver­gi var” de­di. U­NA­KI­TAN’DAN BAN­KA­LA­RA Kü­re­sel k­ri­ze bağ­lı o­la­rak bü­yü­me hı­zı­nın düş­me­siy­le iş­siz­li­ğin de ar­ta­bi­le­ce­ği­ne i­şa­ret e­den Ba­kan U­na­kı­tan, “Ban­ka­la­rı­mı­zdan re­el sek­tö­re ye­ter­li li­ki­di­te­yi sağ­la­mak yö­nün­de ge­rek­li has­sasi­ye­ti bek­li­yo­rum” de­di. “Ma­li di­sip­li­ne ri­a­yet e­di­yo­ruz” 2009 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı’nı TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu’na su­nan Ma­li­ye Ba­ka­nı Una­kı­tan, dün­ya ül­ke­le­ri 5 tril­yon do­la­rı aşan ted­bir­ler pa­ke­ti ha­zır­la­yıp pi­ya­sa­ya su­nar­ken, Tür­ki­ye’nin ma­li di­sip­li­ne ria­yet et­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Ko­mis­yo­na su­nu­lan büt­çe ta­sa­rı­sın­da, büt­çe ge­li­ri 248.8, har­ca­ma­lar 262 mil­yar TL, bü­yü­me hı­zı yüz­de 4, ki­şi ba­şı­na mil­li ge­lir 10 bin 913 do­lar, yıl so­nu TÜ­FE yüz­de 7.5, ih­ra­cat 149 mil­yar do­lar, it­ha­lat 232 mil­yar do­lar he­def­le­ni­yor. Büt­çe­de me­mu­ra ocak­ta yüz­de 4, tem­muz­da yüz­de 4.5 zam ya­pıl­ma­sı da ka­rar­laş­tı­rıl­dı­ğı ha­tır­la­tı­lır­ken, hü­kü­met 2B kap­sa­mın­da or­man ara­zi­le­ri­nin sa­tı­şı­nı ön­gö­ren dü­zen­le­me­yi de gün­de­me ge­tir­me­ye ha­zır­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT