BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kürtaja rağmen doğum yaptı

Kürtaja rağmen doğum yaptı

E­şiy­le ay­rı ya­şa­yan ve bo­şan­ma da­va­sı sü­ren Di­lek Kurt (28), An­tal­ya Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­na baş­vu­ra­rak, i­kin­ci de­fa ha­mi­le kal­dı­ğın­da An­tal­ya Dev­let Has­ta­ne­si’n­de gö­rev­li Ka­dın Do­ğum Uz­ma­nı Dr. A.A.’ya, ö­zel mu­a­ye­ne­ha­ne­sin­de kür­taj yap­tır­dı­ğı­nı, an­cak da­ha son­ra ha­mi­le­li­ği­nin de­vam et­ti­ği­nin or­ta­ya çık­tı­ğı­nı id­di­a e­de­rek, Dr. Ak­ka­ya hak­kın­da şi­ka­yet­çi ol­du.> AN­TAL­YA E­şiy­le ay­rı ya­şa­yan ve bo­şan­ma da­va­sı sü­ren Di­lek Kurt (28), An­tal­ya Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­na baş­vu­ra­rak, i­kin­ci de­fa ha­mi­le kal­dı­ğın­da An­tal­ya Dev­let Has­ta­ne­si’n­de gö­rev­li Ka­dın Do­ğum Uz­ma­nı Dr. A.A.’ya, ö­zel mu­a­ye­ne­ha­ne­sin­de kür­taj yap­tır­dı­ğı­nı, an­cak da­ha son­ra ha­mi­le­li­ği­nin de­vam et­ti­ği­nin or­ta­ya çık­tı­ğı­nı id­di­a e­de­rek, Dr. Ak­ka­ya hak­kın­da şi­ka­yet­çi ol­du. An­tal­ya Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı, Dr. A.A. hak­kın­da, “do­lan­dı­rı­cı­lık” su­çu­nu iş­le­di­ği id­di­a­sıy­la da­va aç­tı. İ­ki ço­cuk an­ne­si Di­lek Kurt, ha­mi­le ol­du­ğu­nu fark et­ti­ği­ni ve Dr. A.A.’nın mu­a­ye­ne­ha­ne­si­ne git­ti­ği­ni söy­le­di. Dok­to­run ken­di­si­ne kür­taj son­ra­sı kul­lan­ma­sı i­çin dört ay­rı i­laç ver­di­ği­ni ve a­i­le­si­nin e­vi­nin bu­lun­du­ğu Is­par­ta’ya yer­leş­ti­ği­ni an­la­tan Kurt, ka­na­ma ol­ma­ma­sı ve şiş­man­la­ma­ya baş­la­ma­sı se­be­biy­le dok­to­ra git­ti­ği­ni ve 5 ay­lık ha­mi­le ol­du­ğu­nun or­ta­ya çık­tı­ğı­nı sa­vun­du. YENİDEN HAMİLE KALMIŞ Kurt, du­rum­la il­gi­li Dr. A.’yı ön­ce a­ra­dık­la­rı­nı, ar­dın­dan da An­tal­ya’ya ge­le­rek mu­a­ye­ne­ha­ne­si­ne git­tik­le­ri­ni, dok­to­run ken­di­le­ri­ne i­kiz be­bek o­la­bi­le­ce­ği­ni, bi­ri­nin kür­taj sı­ra­sın­da i­çe­ri­de kal­mış o­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di­ği­ni id­di­a et­ti. Di­lek Kurt, A.’nın ken­di­le­ri­ne tep­ki gös­te­re­rek, bir da­ha gel­me­me­le­ri­ni söy­le­di­ği­ni de i­le­ri sür­dü. Kür­ta­jı mu­a­ye­ne­ha­ne­sin­de nor­mal şe­kil­de yap­tı­ğı­nı savunan Dr. A.A., “has­ta ye­ni­den ge­be kal­mış. Beş ay son­ra gel­di. Ben de beş ay­lık be­be­ği a­la­ma­ya­ca­ğı­mı söy­le­dim. Be­ni teh­dit et­ti­ler” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT