BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Meclisin yetkisi kısıtlanıyor

Meclisin yetkisi kısıtlanıyor

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si (TBMM) A­na­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı ve AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Bur­han Ku­zu, A­na­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ba­ş ör­tü­süy­le il­gi­li ge­rek­çe­li ka­ra­rı ko­nu­sun­da, “Ko­nu­nun ba­ş ör­tü­sü bo­yu­tu de­ğil, ko­nu­nun mec­li­sin yet­ki­si­ni kıs­ma bo­yu­tu teh­li­ke­li­dir, bu ka­ra­rın en sı­kın­tı­lı yö­nü, par­la­men­to­nun bun­dan son­ra a­na­ya­sa de­ğiş­tir­me yet­ki­si­ni cid­di an­lam­da sı­kış­tır­mış ol­ma­sı­dır” de­di.Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si (TBMM) A­na­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı ve AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Bur­han Ku­zu, A­na­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ba­ş ör­tü­süy­le il­gi­li ge­rek­çe­li ka­ra­rı ko­nu­sun­da, “Ko­nu­nun ba­ş ör­tü­sü bo­yu­tu de­ğil, ko­nu­nun mec­li­sin yet­ki­si­ni kıs­ma bo­yu­tu teh­li­ke­li­dir, bu ka­ra­rın en sı­kın­tı­lı yö­nü, par­la­men­to­nun bun­dan son­ra a­na­ya­sa de­ğiş­tir­me yet­ki­si­ni cid­di an­lam­da sı­kış­tır­mış ol­ma­sı­dır” de­di. MHP’nin kı­sıt­la­ma ta­le­biy­le il­gi­li ko­nu­şan Ku­zu, “MHP’nin de bir tek­li­fi var a­ma so­mut bir a­dım yok. Za­ten ye­ni bir tek­lif de­ğil. 2003’ten be­ri ge­rek be­nim şah­si ça­lış­ma­la­rım, ge­rek AK Par­ti’nin ça­lış­ma­la­rı bu nok­ta­da za­ten var” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT