BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Öcalan’ın yeğenine ‘ÇETE’den gözaltı

Öcalan’ın yeğenine ‘ÇETE’den gözaltı

Em­ni­yet­te­ki sor­gu­la­rı­nın ar­dın­dan bü­yük gü­ven­lik ted­bir­le­ri al­tın­da sağ­lık kon­tro­lün­den ge­çi­ri­len sa­nık­lar da­ha son­ra mah­ke­me­ye sevk edil­di.TÖREN DEĞİL ADLİYE YOLU! Em­ni­yet­te­ki sor­gu­la­rı­nın ar­dın­dan bü­yük gü­ven­lik ted­bir­le­ri al­tın­da sağ­lık kon­tro­lün­den ge­çi­ri­len sa­nık­lar da­ha son­ra mah­ke­me­ye sevk edil­di. > Meh­met Kay­mak-Yu­suf Ko­yun ADA­NA İHA Ada­na’da, or­ga­ni­ze suç ör­gü­tü­ne yö­ne­lik dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da gö­zal­tı­na alı­nan, ara­la­rın­da te­rör ör­gü­tü ele­ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan’ın ye­ğe­ni es­ki Ya­ka­pı­nar Be­le­di­ye Baş­ka­nı O.K. ve DTP’li Ya­ka­pı­nar Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li B.A.’nın da bu­lun­du­ğu 20 ki­şi­nin sor­gu­la­rı sü­rü­yor. İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı’nca yak­la­şık 1 yıl­dır sür­dü­rü­len is­tih­ba­rat ça­lış­ma­la­rı­na gö­re, ör­gü­tün “be­le­di­ye iha­le ve mal alım­la­rın­da yol­suz­luk yap­tık­la­rı, 1. de­re­ce SİT ala­nı içe­ri­sin­de­ki An­tik Mi­sis Ken­ti’nde ka­çak ya­pı­laş­ma­ya göz yu­mup ta­la­na yol aç­tık­la­rı ve ka­çak ya­pı­lar hak­kın­da iş­lem yap­ma­dık­la­rı” be­lir­len­di. Be­le­di­ye­yi 1 mil­yon YTL’yi aş­kın za­ra­ra uğ­rat­tık­la­rı be­lir­ti­len 2’si ka­dın 20 şüp­he­li, sağ­lık kon­tro­lün­den ge­çi­ril­dik­ten son­ra sor­gu­lan­mak üze­re tek­rar İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı’na gö­tü­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT