BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > BAYKAL: Ülkede KAOS çıkarmak isteyene izin verilmemeli

BAYKAL: Ülkede KAOS çıkarmak isteyene izin verilmemeli

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Edirne Belediyesi’nin yaptırdığı Atatürk ve İsmet İnönü heykelinin açılışını yaptı. Törene Vali Mustafa Büyük (sağda) ve Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi de katıldı.> İbrahim Arslan EDİRNE İHA Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, par­ti­si­nin İs­tan­bul İl Baş­kan­lı­ğın­ca dü­zen­le­nen sem­poz­yu­mun ar­dın­dan çe­şit­li açı­lış ve zi­ya­ret­ler­de bu­lun­mak üze­re Edir­ne’ye geç­ti. Tür­ki­ye’nin sı­kın­tı­lı gün­ler ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­ten Bay­kal; “Eko­no­mi­de cid­di prob­lem­le­ri­miz var, do­lar al­dı ba­şı­nı git­ti. Te­rör teh­li­ke­li bir bo­yut ka­zan­ma­ya baş­la­dı. Bun­la­rın hep­si hu­zur­suz­luk to­hu­mu­dur. Ağ­zı­mı­zın ta­dı kaç­tı, ül­ke­mi­zi kao­sa sü­rük­le­mek is­te­yen­le­re mey­dan ve­ril­me­me­li” de­di. İs­tan­bul’da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da da İs­tan­bul’un ula­şım me­se­le­si­ne de­ği­nen Bay­kal, şun­la­rı söy­le­di: “30 ki­lo­met­re­den da­ha uzun bir Bo­ğaz­la kar­şı kar­şı­ya olan bir kent. Ha­liç’i olan bir kent. Bun­la­rı dik­ka­te al­ma­dan bir ula­şım po­li­ti­ka­sı uy­gu­la­na­bi­lir mi? Dep­rem ko­nu­su ve ta­ri­hî do­ku da dik­ka­te alın­ma­lı. Bir­çok kent ar­tık in­san­lar için de­ğil, araç­lar için kur­gu­lan­mış bir yer­leş­me mer­ke­zi­ne dö­nü­şe­rek an­la­mı­nı kay­be­di­yor. Bu tab­lo İs­tan­bul’da da ken­di­ni gös­ter­me­ye baş­la­mış­tır” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT