BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Avusturya, Millî Günü’nü kutladı

Avusturya, Millî Günü’nü kutladı

Avus­tur­ya Bas­kon­so­lo­su Jo­sef ve eşi Bri­git­te Sai­ger, Dış Ha­ber­ler Mü­dü­rü­müz Hay­ret­tin Tu­ran’la bir sü­re soh­bet et­ti.> Öz­can Genç İS­TAN­BUL Avus­tur­ya’nın mil­lî gü­nü İs­tan­bul’da Ye­ni­köy’de­ki Baş­kon­so­los­luk bi­na­sın­da ve­ri­len bir re­sep­si­yon­la kut­lan­dı. Avus­tur­ya Bas­kon­so­lo­su Jo­sef Sai­ger ve eşi Bri­git­te Sai­ger’in ev sa­hip­li­ği­ni yap­tı­ğı re­sep­si­yo­na, ya­ban­cı ül­ke kon­so­los­la­rı, iş adam­la­rı ve sa­nat dün­ya­sı­nın ya­nı­sı­ra çok sa­yı­da seç­kin bir da­vet­li top­lu­lu­ğu ka­tıl­dı. Mi­sa­fir­le­ri­ni ka­pı­da kar­şı­la­ya­rak tek tek il­gi­le­nen Baş­kon­so­los Jo­sef Sai­ger, Tür­ki­ye ve Avus­tur­ya ara­sın­da git­tik­çe ar­tan iş bir­li­ği ve ti­ca­ret­ten öv­güy­le bah­set­ti. Baş­kon­so­los Sai­ger, özel­lik­le ener­ji ko­nu­sun­da ül­ke­si­nin Tür­ki­ye ile bü­yük bir iş bir­li­ği ya­pa­rak ya­tı­rım yap­tı­ğı­nı ve bu iliş­ki­le­rin ge­liş­me­sin­de kat­kı­da bu­lu­nan­la­ra te­şek­kür et­ti. Ge­ce­de ga­ze­te­miz adı­na Dış Ha­ber­ler Mü­dü­rü­müz Hay­ret­tin Tu­ran da ha­zır bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT