BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bu takımda hayat var

Bu takımda hayat var

Be­şik­taş Baş­ka­nı ‘Oy­na­dı­ğı­mız fut­bol ı­şık sa­çı­yor. Sü­per Lig ve Tür­ki­ye Ku­pa­sı bi­zim o­la­cak’ de­diYILDIRIM DEMİRÖREN, SİVAS BERABERLİĞİNE ALDIRMADI Be­şik­taş Baş­ka­nı ‘Oy­na­dı­ğı­mız fut­bol ı­şık sa­çı­yor. Sü­per Lig ve Tür­ki­ye Ku­pa­sı bi­zim o­la­cak’ de­di BE­ŞİK­TAŞ Gİ­Bİ OY­NU­YO­RUZ Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, G.Bir­li­ği ve Si­vas maç­la­rın­da or­ta­ya ko­nan fut­bol­dan mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­di. Si­vas ma­çı son­ra­sın­da Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li ile bir ara­ya ge­len Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, “Pu­an kay­bı her za­man üzü­cü­dür. Ama, Be­şik­taş’ın Be­şik­taş gi­bi oy­na­dı­ğı­nı gö­rün­ce ge­le­cek için umut­lu ol­du­ğu­mu söy­le­ye­bi­li­rim. Ye­ni oyun sis­te­mi fut­bol­cu­lar ka­dar bi­zi de he­ye­can­lan­dı­rı­yor. Bu fut­bol ışık sa­çı­yor. Fut­bol­cu­la­rın bi­rey­sel ye­te­nek­le­ri­ni ta­kım için bir­leş­tir­di­ği­ni de gör­düm. Sü­per Lig’in ya­nı sı­ra Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nın da en bü­yük fa­vo­ri­si bi­ziz” şek­lin­de ko­nuş­tu. DE­NİZ­Lİ: DA­HA İYİ OL­MA­LI­YIZ Si­vas ma­çı­nın ar­dın­dan son iki maç­ta alı­nan 4 pu­an­dan mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­yen De­niz­li, Baş­kan De­mi­rö­ren’e “Dü­şün­ce­le­ri­niz bi­zim mo­ti­vas­yo­nu­mu­zu art­tı­rı­yor. Doğ­ru yol­da­yız ama da­ha iyi ol­mak zo­run­da­yız” kar­şı­lı­ğı ver­di. De­niz­li ay­rı­ca, “Ba­zen akıl al­maz ha­ta­lar ya­pı­yo­ruz. Za­po­tocny gi­bi bir oyun­cu­nun, Meh­met Yıl­dız’a na­sıl gol şan­sı ta­nı­dı­ğı­nı ve­ya Bo­bo-Ho­los­ko iki­li­si­nin çer­çe­ve­yi ne­den bu­la­ma­dık­la­rı­nı an­la­mış de­ği­lim. Bu olum­suz­luk­la­rı or­ta­dan kal­dır­dı­ğı­mız tak­dir­de kar­şı­mız­da kim­se du­ra­maz” de­di. > Bilgehan Can Golü unuttular Be­şik­taş’ın gol­cü­le­ri gol at­ma­yı u­nut­tu. Se­zo­na hız­lı gi­ren ve An­tal­ya dep­las­ma­nın­da ta­kı­mı­na üç pu­a­nı ka­zan­dı­ran Bo­bo, son 4 haf­ta­yı boş ge­çer­ken, S­lo­vak gol­cü Ho­los­ko’nun da sus­kun­lu­ğu sü­rü­yor. İ­niş­li çı­kış­lı g­ra­fi­ğiy­le is­tik­ra­rı bir tür­lü ya­ka­la­ya­ma­yan Ho­los­ko, ge­çen yıl­ki per­for­man­sı­nın da çok u­za­ğın­da kal­dı. “Ku­pa bi­ze mo­ral ola­cak” Haf­ta so­nu zor­lu Kay­se­ri dep­las­ma­nı­na çı­ka­cak olan Be­şik­taş’ta ilk he­def ku­pa­da­ki An­tal­ya en­ge­li. Se­zo­nu iki ku­pay­la nok­ta­la­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten İb­ra­him To­ra­man, “Se­yir­ci­miz önün­de An­tal­ya’yı mağ­lup ede­rek hem Tür­ki­ye Ku­pa­sı’na 3 pu­an­la baş­la­mak hem de Kay­se­ri ma­çı ön­ce­sin­de mo­ral de­po­la­mak is­ti­yo­ruz” de­di. Geçen sezonu gölgede bıraktı Şam­pi­yon­luk ya­şa­dı­ğı 2002-2003 yı­lı­nın ilk se­kiz haf­ta­lık bö­lü­mü­nü 4 ga­li­bi­yet 4 be­ra­ber­lik ve 16 pu­an ile nok­ta­la­yan Be­şik­taş, bu yıl­ki per­for­man­sıy­la bu ba­şa­rı­sı­nı da göl­ge­de bı­rak­tı. 18 pu­an­la li­gin zir­ve­sin­de yer alan si­yah-be­yaz­lı­lar, se­zon so­nun­da öz­le­nen şam­pi­yon­lu­ğu ta­raf­ta­rı­na ya­şat­mak is­ti­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT