BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Terörle mücadelede fikir birliği içindeyiz

Terörle mücadelede fikir birliği içindeyiz

Ba­kan­lar Ku­ru­lu’n­da bir ilk ger­çek­leş­ti­ril­di. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, ka­bi­ne ü­ye­le­ri­ne ha­ri­ta ü­ze­rin­de ‘iç gü­ven­lik’ b­ri­fin­gi ver­di. Toplantıdan sonra Bakan Cemil Çiçek, “Devletin bütün kurumları fikir birliği içinde terörle mücadeleyi sürdürüyor” dedi.Ba­kan­lar Ku­ru­lu, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da dün top­lan­dı. Top­lan­tı­da, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, ka­bi­ne üye­le­ri­ne ha­ri­ta üze­rin­de ‘iç gü­ven­lik’ bri­fin­gi ver­di. Yak­la­şık 6 sa­at sü­ren top­lan­tı­nın ar­dın­dan açık­la­ma ya­pan Hü­kü­met Söz­cü­sü Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çek, te­rö­rün, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti’nin bir prob­le­mi ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Te­rör­le mü­ca­de­le­de, bu­gü­ne ka­dar alın­mış olan ted­bir­le­rin göz­den ge­çi­ril­me­si, ila­ve ted­bir­ler var­sa bun­la­rın alın­ma­sı açı­sın­dan bu­gün ger­çek­ten son de­re­ce ya­rar­lı, son de­re­ce ger­çek­çi, ve sa­mi­mi ya­pı­cı bir top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir” de­di. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ve ba­zı ko­mu­tan­la­rın bu bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı­ğı­nı an­la­tan Ba­kan Çi­çek, te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da son bir ay için­de Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu top­lan­tı­sı da da­hil ol­mak üze­re dün 6. top­lan­tı­nın ya­pıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­ttı. Çi­çek, bu top­lan­tı­lar­da, te­rör­le mü­ca­de­le­de ak­tif rol alan dev­let ku­rum­la­rı­nın tec­rü­be­le­ri, de­ğer­len­dir­me­le­ri, al­dı­ğı ted­bir­ler ve bun­dan son­ra ala­cak­la­rı ted­bir­le­rin hep­si­nin en ay­rın­tı­lı şe­kil­de ko­nu­şul­du­ğu­nu söy­le­di. Çi­çek, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Bu bir dev­let me­se­le­si­dir. Bu­nun ta­bii so­nu­cu ola­rak da sür­dü­rü­len po­li­ti­ka bir dev­let po­li­ti­ka­sı­dır. Şun­dan her­ke­sin emin ol­ma­sı la­zım ge­lir ki, bu sür­dü­rü­len po­li­ti­ka­da, dev­le­tin bü­tün ku­rum­la­rı fi­kir bir­li­ği için­de­dir ve mü­ca­de­le­yi ka­rar­lı­lık­la sür­dür­mek­te­dir.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT