BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TİKAD, krizi büyüme yoluyla atlatacak

TİKAD, krizi büyüme yoluyla atlatacak

Tİ­KAD Baş­ka­nı Bu­lut, eko­no­mik kriz­de kor­kak dav­ran­mak ye­ri­ne, bu dö­ne­mi bü­yü­ye­rek at­lat­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı söy­le­diRO­MAN­YA’DA DA BU­LU­ŞA­CAK­LAR Tİ­KAD Baş­ka­nı Ni­lü­fer Bu­lut’un ev sa­hip­li­ğin­de­ki top­lan­tı­ya, Tİ­KAD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı De­met Sa­ban­cı Çe­tin­do­ğan, Tİ­KAD ü­ye­le­ri E­sin ve He­di­ye Gü­ral, Şu­le Er­gü­der, Mü­ge Sır­ma­bı­yık, Hül­ya Kal­yon­cu, Fi­gen Ku­zan­lı ve Ro­man­ya İş Ka­dın­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Sa­ba­hat Ka­ya i­le, in­şa­at, ö­zel gü­ven­lik, koz­me­tik ve tu­rizm sek­tör­le­rin­den 15 de­le­ge ka­tıl­dı. İ­ki der­nek baş­ka­nı bir­bir­le­ri­ne p­la­ket su­nar­ken, Ro­man­ya’da bu­luş­mak ü­ze­re söz­leş­ti­ler. Tür­ki­ye ve Ro­man­ya’da­ki iş ka­dın­la­rı, ye­ni iş im­kan­la­rı bul­mak için bir ara­ya gel­di. Tür­ki­ye İş Ka­dın­la­rı Der­ne­ği (Tİ­KAD), Ro­man­ya İş Ka­dın­la­rı Der­ne­ği üye­si 15 de­le­ge ile bir ara­ya gel­di. İki der­nek üye­le­ri, ada­let­li ge­lir da­ğı­lı­mı, iş dün­ya­sın­da er­kek ege­men­li­ği ve kriz­de ye­ni iş im­kan­la­rı ko­nu­sun­da gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du. Tİ­KAD Baş­ka­nı Ni­lü­fer Bu­lut, iki der­nek üye­le­ri­nin ye­ni pa­zar­lar ve iş im­kan­la­rı sağ­la­mak için bir ara­ya gel­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Dün­ya­da eko­no­mik ve sos­yal alan­da bü­yük de­ği­şim ya­şa­nı­yor. Bu dö­nü­şüm­de iş ka­dın­la­rı ola­rak ak­tif gö­rev­ler al­ma­lı, kü­re­sel ser­ma­ye­den da­ha çok pay al­ma­lı­yız” de­di. ABD’den baş­la­yıp dün­ya­yı sa­ran eko­no­mik kri­zi de kü­çü­le­rek de­ğil da­ha çok iş im­kâ­nı bul­mak su­re­tiy­le at­lat­ma­nın müm­kün ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bu­lut, “Bu dö­ne­mi bü­yü­ye­rek ge­çe­lim” de­di. Ro­man­ya İş Ka­dın­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Se­ba­hat Ka­ya da “Ben Türk’üm ama Ro­man­ya’da do­ğup bü­yü­düm. Ora­da Türk res­to­ra­nı aç­tım. Bü­tün üye­le­ri Ro­man­ya­lı olan der­ne­ğe baş­kan se­çil­dim. Bu çok önem­li. İki ül­ke ara­sın­da sağ­la­ya­ca­ğı­mız iş plat­for­muy­la bü­yük ba­şa­rı el­de ede­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT