BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­ğıt­ha­ne’de söz­leş­me­ler im­za­lan­dı

Ka­ğıt­ha­ne’de söz­leş­me­ler im­za­lan­dı

Ka­ğıt­ha­ne Be­le­di­ye­si i­le Hiz­met İş Sen­di­ka­sı a­ra­sın­da, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin ken­di iş­çi­le­riy­le yap­tı­ğı­na ben­zer bir top­lu iş söz­leş­me­si im­za­lan­dı.> Be­kir Ye­ni­ay İS­TAN­BUL Ka­ğıt­ha­ne Be­le­di­ye­si i­le Hiz­met İş Sen­di­ka­sı a­ra­sın­da, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin ken­di iş­çi­le­riy­le yap­tı­ğı­na ben­zer bir top­lu iş söz­leş­me­si im­za­lan­dı. İ­ki söz­leş­me a­ra­sın­da­ki tek far­kın; Ka­ğıt­ha­ne’de, di­ni bay­ram­lar­da ek o­la­rak ö­de­ne­cek 750 YTL’lik bay­ram pa­ra­sı ol­du­ğu bil­di­ril­di. Söz­leş­me­ye gö­re; iş­çi­ler bi­rin­ci yıl yüz­de 17 ar­tış al­dı­lar. İ­kin­ci yıl i­se bu ar­tı­şın ü­ze­ri­ne TÜ­FE gi­bi öl­çüm ra­kam­la­rı­na pa­ra­lel bir ar­tış sağ­la­na­cak. Böy­le­ce yev­mi­ye, 49.48 YTL’den 59.10’a çık­mış ol­du. 2 yıl sü­re­li top­lu söz­leş­me im­za tö­re­ni Be­le­di­ye Mec­lis Sa­lo­nu’n­da Hak İş Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mah­mut Ars­lan, Ka­ğıt­ha­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Faz­lı Kı­lıç ve di­ğer yet­ki­li­le­rin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di. Faz­lı Kı­lıç, tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; sen­di­ka i­le sos­yal p­ro­je­ler­de de iş bir­li­ği yap­tık­la­rı­nı, or­tak p­ro­je­le­re im­za at­tık­la­rı­nı söy­le­di. Top­lu iş söz­leş­me­si gö­rüş­me­le­rin­de u­yum­lu bir bir­lik­te­lik ser­gi­len­di­ği­ni söy­le­yen Baş­kan Kı­lıç, Ka­ğıt­ha­ne’nin da­ha gü­zel bir kent or­ta­mın­da hu­zur­lu ya­şa­ya­bil­me­si i­çin iş­çi­siy­le, me­mu­ruy­la çok i­yi hiz­me­ti ha­ket­ti­ği­ni be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT