BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > TEYAKKUZ HALİ

TEYAKKUZ HALİ

Baş­kan Ad­nan Po­lat S­kib­be’y­le, yö­ne­ti­ci­ler de fut­bol­cu­lar­la gö­rü­şe­rek üç ma­çı ha­sar­sız at­lat­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di“NE GE­RE­Kİ­YOR­SA YA­PA­LIM” G.Sa­ray’da yö­ne­tim 4 gol­lü Es­ki­şe­hirs­por mağ­lu­bi­ye­ti ve ku­pa­da An­ka­ras­por be­ra­ber­li­ği­nin ar­dın­dan alar­ma geç­ti. Baş­kan Ad­nan Po­lat ve yö­ne­ti­ci­ler, Flor­ya Me­tin Ok­tay Te­sis­le­ri’ne gi­de­rek, Tek­nik Di­rek­tör Skib­be ve fut­bol­cu­la­ra des­tek ver­di. Po­lat’ın Skib­be ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­de, “Biz­den bir is­te­ğin olur­sa ha­zı­rız. Ar­tık pu­an kay­bı­na ta­ham­mü­lü­müz yok. Ne ge­re­ki­yor­sa ge­re­ken ted­bir­le­ri bir­lik­te ala­lım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di. Fut­bol Şu­be­si So­rum­lu­su Hal­dun Üs­tü­nel de, fut­bol­cu­lar­la özel gö­rüş­me­ler ya­pa­rak G.An­tep ma­çı­nın ka­za­nıl­ma­sı için mo­ral des­te­ği ve­ri­yor. Sa­rı-kır­mı­zı­lı yö­ne­ti­ci­ler, Ben­fi­ca ve F.Bah­çe maç­la­rı ön­ce­sin­de G.An­tep kar­şı­laş­ma­sı­nın mut­la­ka ka­za­nı­lıp, Por­te­kiz’e bü­yük bir mo­ral ile gi­dil­me­si­ni he­def­li­yor. MEHMET TOPAL DERBİYE YETİŞİYOR Sa­kat­lar yü­zün­den or­ta sa­ha­da sı­kın­tı çe­ken G.Sa­ray’da tek se­vin­di­ri­ci ha­ber Meh­met To­pal’dan gel­di. Genç yıl­dı­zın sa­kat­lı­ğı ile il­gi­li ola­rak Po­lat’ın sağ­lık ku­ru­lu ile gö­rüş­me­ler yap­tı­ğı ve bu oyun­cu­nun F.Bah­çe ma­çı­na ye­tiş­ti­ril­me­si­ni is­te­di­ği öğ­re­nil­di. Meh­met To­pal’ın F.Bah­çe ma­çın­da mut­la­ka oy­na­ma­yı is­te­di­ği bil­di­ril­di. Öte yan­dan G.Sa­ray’a gel­di­ği gün­den be­ri çok önem­li sa­kat­lık­lar ya­şa­yan ve sa­de­ce 12 maç­ta for­ma gi­yen Lin­de­roth’un sa­kat­lı­ğı­nın hâ­lâ cid­di­ye­ti­ni ko­ru­du­ğu, İs­veç­li yıl­dı­zın, en az 6 haf­ta da­ha ta­kım­la bir­lik­te ça­lış­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı öğ­re­nil­di. Lin­de­roth’un böy­le­ce se­zo­nun ilk ya­rı­sı­nı ke­sin ola­rak ka­pa­dı­ğı ifa­de edil­di. > Ercan YILDIZ Polat: U­E­FA yi­ne bi­zim G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, Gold­man Sachs’ın ara­cı­lı­ğıy­la kre­di kul­la­na­bil­me­le­ri için ge­nel ku­rul­dan al­dık­la­rı yet­ki­nin ken­di­le­ri için bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di. G.Sa­ray Der­gi­si’nin ara­lık ayı sa­yı­sın­da­ki ya­zı­sın­da, gü­nü­müz fut­bol dün­ya­sın­da­ki en­düs­tri­yel­leş­me­ye de­ği­nen ve Türk fut­bol ku­lüp­le­ri­nin ye­ni­den ya­pı­la­na­rak bu sü­re­ce et­kin bir şe­kil­de da­hil ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni ak­ta­ran Po­lat, G.Sa­ray’ı ma­li ve ida­ri ko­nu­lar­da sağ­lam bir ya­pı­ya ka­vuş­tur­ma­nın ça­ba­sı için­de ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti. Po­lat, UE­FA Ku­pa­sı’nı bu se­zon ikin­ci kez ka­zan­ma is­tek­le­ri­ni yi­ne­ler­ken, ba­şa­rı­lı ola­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT