BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bankalarımız krizi test etti 6 ayda yüzde 12.1 büyüdü

Bankalarımız krizi test etti 6 ayda yüzde 12.1 büyüdü

Yurt dı­şın­daki ekonomik dal­ga­lan­ma­lar sü­rer­ken Türk fi­nans sek­tö­rünün büyüklüğü, bu yı­lın ilk ya­rı­sın­da ge­çen yı­la göre yüz­de 12.1 artarak 861.8 milyar YTL’ye ulaştıYurt dı­şın­daki ekonomik dal­ga­lan­ma­lar sü­rer­ken Türk fi­nans sek­tö­rünün büyüklüğü, bu yı­lın ilk ya­rı­sın­da ge­çen yı­la göre yüz­de 12.1 artarak 861.8 milyar YTL’ye ulaştı Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu, yı­lın ilk ya­rı­sın­da 8.3 mil­yar YTL kâr el­de eden Türk fi­nans sek­tö­rü­nün büyüklüğünün 861.8 mil­yar YTL’ye ulaş­tı­ğı­nı açık­la­dı. BDDK’nın, ha­zi­ran so­nu ve­ri­le­ri­ne da­ya­na­rak ha­zır­la­nan 3 ay­lık Fi­nan­sal Pi­ya­sa­lar Ra­po­ru’a gö­re Türk fi­nans sek­tö­rü, bu yı­lın ilk ya­rı­sın­da, ge­çen yı­lın so­nu­na gö­re yüz­de 12.1 bü­yü­dü. Ra­por­da, söz ko­nu­su dö­nem­de ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün top­lam ak­tif­le­rin­de yüz­de 6,5 ci­va­rın­da re­el bü­yü­me ol­du­ğu be­lir­ti­le­rek, “yurt dı­şı fi­nan­sal pi­ya­sa­lar­da dal­ga­lan­ma­la­rın sür­dü­ğü bir or­tam­da el­de edi­len bu bü­yü­me­nin eko­no­mi­ye önem­li kat­kı sağ­la­dı­ğı dü­şü­nül­mek­te­dir” de­nil­di. SER­MA­YE YA­PI­SI GÜÇ­LÜ Ra­por­da, “Güç­lü ser­ma­ye ya­pı­sı, yük­sek ak­tif ka­li­te­si, olum­lu sey­ri­ni ko­ru­yan kar­lı­lık oran­la­rı, iyi ida­re edi­len kur ris­ki, güç­lü fi­nan­sal ya­pı­nın de­vam et­ti­ği­ne işa­ret et­mek­te­dir. Söz ko­nu­su sey­rin kü­re­sel pi­ya­sa­lar­da cid­di sı­kın­tı­la­rın ya­şan­dı­ğı bir dö­nem­de sağ­lan­mış ol­ma­sı, sek­tö­rün sağ­lam­lı­ğı­nın test edil­me­si­ne de im­kan ver­miş­tir” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lu­nul­du. Ban­ka­cı­lık sek­tö­rü şu­be ve per­so­nel sa­yı­sın­da­ki ar­tış tren­di­ni yı­lın ikin­ci çey­re­ğin­de de sür­dür­dü. Al­ter­na­tif iş­lem ka­nal­la­rın­dan olan ATM sa­yı­sı yı­lın ilk ya­rı­sın­da yüz­de 9 art­tı. Ha­zi­ran iti­ba­rıy­la sek­tör ge­ne­lin­de kre­di­ler/mev­du­at ora­nı yüz­de 84.4 ola­rak ger­çek­leş­ti. Ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün ka­rı ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 2.3 art­tı ve 8.3 mil­yar YTL’ye ulaş­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT