BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Es­ki Çan­kı­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı öl­dü­rül­dü

Es­ki Çan­kı­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı öl­dü­rül­dü

Es­ki Çan­kı­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Na­mık Ke­mal Er­yıl­maz, bir alış ve­riş mer­ke­zin­de si­lah­la vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü.Es­ki Çan­kı­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Na­mık Ke­mal Er­yıl­maz, bir alış ve­riş mer­ke­zin­de si­lah­la vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü. 2002-2004 yıl­la­rın­da Çan­kı­rı Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ya­pan Er­yıl­maz, İc­ra Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­nı yü­rüt­tü­ğü Et­lik’te­ki bir alış ve­riş mer­ke­zin­de, ak­şam sa­at­le­rin­de kim­li­ği be­lir­siz bir ki­şi­nin si­lah­lı sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­dı. Ağır ya­ra­lan Er­yıl­maz, kal­dı­rıl­dı­ğı Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si Has­ta­ne­si’nde (GA­TA), ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ka­çan sal­dır­ga­nın, Er­yıl­maz ta­ra­fın­dan iş­ten çı­ka­rı­lan es­ki bir per­so­nel ol­du­ğu öne sü­rül­dü. Kim­li­ği be­lir­le­nen sal­dır­ga­nın ya­ka­lan­ma­sı­na ça­lı­şı­lı­yor. Er­yıl­maz’ın ce­na­ze­si­nin, ya­rın Çan­kı­rı’da top­ra­ğa ve­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT