BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağ­cı­lar Be­le­di­ye­sinden öğ­ren­ci­le­re teş­vik ödü­lü

Bağ­cı­lar Be­le­di­ye­sinden öğ­ren­ci­le­re teş­vik ödü­lü

Bağ­cı­lar Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen genç­lik şö­le­nin­de, yurt içi ve yurt dı­şın­da çe­şit­li alan­lar­da de­re­ce­ye gi­ren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­ni ve­ren Ba­kan Faruk Nafiz Özak, bunun teş­vik maksadı ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­diBAŞARILI ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ DAĞITILDI Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­ka­nı Faruk Na­fiz Özak ve pro­to­kol üye­le­ri, ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­ni tak­dim et­ti. Genç­lik şö­le­nin­de ay­rı­ca, Bağ­cı­lar’da fa­ali­yet gös­te­ren se­kiz ama­tör spor ku­lü­bü­ne de mal­ze­me yar­dı­mı ya­pıl­dı. Eşof­man ta­kı­mı, ka­ban, yağ­mur­luk, ço­rap, ayak­ka­bı, for­ma ve fut­bol to­pun­dan olu­şan çan­ta­la­rı­nı spor ku­lüp­le­ri­nin baş­kan­la­rı tes­lim al­dı. Başa­rı­lı öğ­ren­ci­le­ri ve spor­cu­la­rı teş­vik ama­cıy­la dü­zen­le­nen şö­le­ne ka­tı­lan Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­ka­nı F.Na­fiz Özak, İs­tan­bul mil­let­ve­kil­le­ri Ünal Ka­çır, Meh­met Do­maç, Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Ata­lay, Bağ­cı­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Lok­man Ça­ğı­rı­cı ile İs­tan­bul Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü Ta­mer Taş­pı­nar, 314 şam­pi­yo­na, bil­gi­sa­yar, al­tın ve bi­sik­let­ten olu­şan ödül­le­ri­ni da­ğıt­tı. Bağ­cı­lar’da gü­zel bir at­mos­fer ya­şa­dı­ğı­nı, genç­ler­le bir ara­da ol­mak­tan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifa­de eden Ba­kan Özak, Bağ­cı­lar Be­le­di­ye­si’ni, an­lam­lı bir or­ga­ni­zas­yon dü­zen­le­di­ği için kut­la­dı. Da­ğı­tı­lan ödül­le­rin teş­vik ama­cı ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­yen Ba­kan Özak, ödül­le­ri tek tek da­ğı­ta­rak şam­pi­yon­la­rı kut­la­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Lok­man Ça­ğı­rı­cı da dai­ma hal­kın ya­nın­da bir be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­na sa­hip ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Biz ge­le­cek se­çim için de­ğil, ge­le­cek ne­sil için be­le­di­ye­ci­lik ya­pı­yo­ruz” de­di. 30 yı­lı­nı Bağ­cı­lar’da ge­çir­di­ği­ni söy­le­yen Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Ata­lay ise genç­li­ğe ve spo­ra ver­di­ği des­tek­ten ötü­rü Bağ­cı­lar Be­le­di­ye­si’ni kut­la­ya­rak, tam pu­an ver­di­ği­ni be­lir­te­rek, Türk genç­le­ri­nin ar­tık Av­ru­pa genç­le­ri­nin pro­je­le­riy­le ya­rış­tı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT