BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Har­ca­ma­la­rı ar­tı­rıp ­dal­ga­yı a­şa­bi­li­riz’

‘Har­ca­ma­la­rı ar­tı­rıp ­dal­ga­yı a­şa­bi­li­riz’

Dev­let Ba­ka­nı Ek­ren, ka­mu ya­tı­rım­la­rı­nın doğ­ru yö­ne­til­me­sinin k­riz­den çı­kış­ta i­la­ve im­kan sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­ni söy­le­diDev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, ka­mu har­ca­ma­la­rı­nın ma­li di­sip­li­ni boz­ma­dan dal­ga­nın a­şı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ek­ren, Zi­ra­at Ban­ka­sı Ban­ka­cı­lık O­ku­lu’n­da ilk der­si ver­dik­ten son­ra öğ­ren­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dır­dı. Ge­le­cek yıl ar­tı­rı­lan ka­mu ya­tı­rım­la­rı­nın ma­li di­sip­li­ni bo­zup boz­ma­ya­ca­ğı­na da­ir so­ru­yu Ba­kan Ek­ren, “Ka­mu har­ca­ma­la­rı­nın ma­li di­sip­li­ni boz­ma­dan e­ko­no­mi­de bü­yü­me, enf­las­yon ve is­tih­dam ko­nu­sun­da ma­kul bir çı­kış yo­lu ü­re­te­bi­lir. İ­yi kur­gu­lan­dı­ğın­da, kay­nak­lar i­yi tah­sis e­dil­di­ğin­de, ma­li di­sip­li­ni boz­ma­ya­cak şe­kil­de uy­gu­la­ma­ya ko­nul­du­ğun­da, ka­mu har­ca­ma­la­rı­nın arz ve ta­le­bi yö­net­me­de e­ko­no­mi yö­ne­ti­mi­ne i­la­ve im­kan sağ­la­ya­bil­mek­te­dir” de­di. Ek­ren, ka­mu ya­tı­rım­la­rı i­çin­de yer a­lan Gü­ney­do­ğu A­na­do­lu, Do­ğu ve Kon­ya p­ro­je­le­ri­nin enf­las­yon ve ü­re­tim­de kar­şı­la­şı­lan art şok­la­rı­nı ve ta­lep p­rob­lem­le­ri­ni de çö­ze­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT