BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kor­san­lar­dan fid­ye ta­le­bi yok

Kor­san­lar­dan fid­ye ta­le­bi yok

So­ma­li açık­la­rın­da kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rı­lan Türk Ge­mi­si Ya­sa Nes­li­han’ın mü­ret­te­ba­tıy­la ha­ber ku­rul­ma­sı­na rağ­men ge­mi­yi ka­çı­ran kor­san­lar­dan he­nüz bir ta­lep gel­me­di.> Ra­ma­zan Al­ma­ça­yır İS­TAN­BUL İHA So­ma­li açık­la­rın­da kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rı­lan Türk Ge­mi­si Ya­sa Nes­li­han’ın mü­ret­te­ba­tıy­la ha­ber ku­rul­ma­sı­na rağ­men ge­mi­yi ka­çı­ran kor­san­lar­dan he­nüz bir ta­lep gel­me­di. Ge­mi kap­ta­nıy­la ir­ti­bat ku­ra­bil­dik­le­ri­ni söy­le­yen YA­SA De­niz­ci­lik’in avu­ka­tı Feh­mi Ül­ge­ner, kor­san­lar­dan he­nüz ken­di­le­ri­ne bir fid­ye ta­le­bi ya­pıl­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Avu­kat Ül­ge­ner, “Ge­mi­den sü­rek­li bil­gi gel­mi­yor. Sa­de­ce kı­sa za­man­lar­la kap­tan­la gö­rü­şe­bil­dik. Al­lah’tan her­han­gi bir ya­ra­lan­ma ya da ölüm yok. Per­so­ne­lin sağ­lık du­ru­mu iyi. Ge­mi­de her­han­gi bir su ya da yi­ye­cek sı­kın­tı­sı yok. Ama her­han­gi bir şe­kil­de kor­san­lar­la bir bağ­lan­tı ol­ma­dı. Ne is­te­dik­le­ri­ni bil­mi­yo­ruz, fid­ye is­te­nil­me­di” di­ye ko­nuş­tu. Ül­ge­ner, bu du­ru­mun ken­di­le­ri­ne psi­ko­lo­jik bir bas­kı ara­cı ola­rak kul­la­nıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT