BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 16 ya­şın­da ev­li­li­ğe 4 tu­tuk­la­ma

16 ya­şın­da ev­li­li­ğe 4 tu­tuk­la­ma

Si­vas’ın Su­şeh­ri il­çe­sin­de ev­len­di­ril­mek is­te­nen 16 ya­şın­da­ki kız, ai­le­si­ni şi­ka­yet et­ti. An­ne ve ba­ba­sıy­la bir­lik­te 4 ki­şi tu­tuk­lan­dı.Si­vas’ın Su­şeh­ri il­çe­sin­de ev­len­di­ril­mek is­te­nen 16 ya­şın­da­ki kız, ai­le­si­ni şi­ka­yet et­ti. An­ne ve ba­ba­sıy­la bir­lik­te 4 ki­şi tu­tuk­lan­dı. N.D, iki ay ön­ce Y.Y. (32) ile ni­şan­lan­dı. Ev­len­mek is­te­me­yen N.D’yi an­ne­si D.D. (40), ba­ba­sı Y.D. (42) ve ha­la­sı S.S. ik­na et­me­ye ça­lış­tı. N.D, ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan darp edil­di­ği ve ev­len­me­si için bas­kı ya­pıl­dı­ğı id­di­asıy­la ai­le­sin­den şi­ka­yet­çi ol­du. D.D., Y.D., S.S. ve Y.Y. mah­ke­me­ce tu­tuk­la­nır­ken, N.D’nin ise kız ye­tiş­tir­me yur­du­na gön­de­ri­le­ce­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT