BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bas­ket­bol Ana­do­lu’ya ya­yı­lı­yor

Bas­ket­bol Ana­do­lu’ya ya­yı­lı­yor

BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin büt­çe ve or­ga­ni­zas­yon açı­sın­dan nis­pe­ten mü­te­va­zi ta­kım­la­rın­dan bi­ri­si, Or­ta Ana­do­lu’nun sem­bol kent­le­rin­den bi­rin­de li­gin dev­le­rin­den bi­ri­ni ko­nuk edi­yor. Ta­ri­hi ve ma­ne­vi ge­le­ne­ği zen­gin ken­tin bas­ket­bol­se­ver­le­ri yıl­da an­cak bir ke­re ayak­la­rı­na ge­len bu yıl­dız­lar top­lu­lu­ğu­nu can­lı iz­le­me fır­sa­tı­nı ka­çır­ma­mış, tri­bün­le­ri tık­lım tık­lım dol­dur­muş­lar.BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin büt­çe ve or­ga­ni­zas­yon açı­sın­dan nis­pe­ten mü­te­va­zi ta­kım­la­rın­dan bi­ri­si, Or­ta Ana­do­lu’nun sem­bol kent­le­rin­den bi­rin­de li­gin dev­le­rin­den bi­ri­ni ko­nuk edi­yor. Ta­ri­hi ve ma­ne­vi ge­le­ne­ği zen­gin ken­tin bas­ket­bol­se­ver­le­ri yıl­da an­cak bir ke­re ayak­la­rı­na ge­len bu yıl­dız­lar top­lu­lu­ğu­nu can­lı iz­le­me fır­sa­tı­nı ka­çır­ma­mış, tri­bün­le­ri tık­lım tık­lım dol­dur­muş­lar. İki ta­kım ara­sın­da ha­ki­ka­ten önem­li ka­pa­si­te far­kı var; mi­sa­fir eki­bin kad­ro­su çok da­ha güç­lü ve be­lir­gin şe­kil­de çok da­ha de­rin. Av­ru­pa ça­pın­da yıl­dız­la­rıy­la Tür­ki­ye’yi Av­ru­pa Li­gi’nde en üst se­vi­ye­de tem­sil edi­yor ve Fi­nal-Fo­ur he­def­li­yor­lar. Ev sa­hi­bi eki­bin ise her­han­gi bir Av­ru­pa Ku­pa­sı’na ka­tıl­ma şan­sı da­hi (he­nüz) yok. Ta­kı­mın ar­ka­sın­da yer alan ku­rum­sal or­ga­ni­zas­yo­na ba­kıl­dı­ğın­da da fark­lar yi­ne çok be­lir­gin; Ana­do­lu’nun bağ­rın­da ken­di­si­ni is­pat­la­ma­ya ça­lı­şan bir eki­bin as­ga­ri ge­rek­si­nim­le­ri kar­şı­la­yan or­ga­ni­zas­yon ya­pı­sı­nın kar­şı­sın­da 30 yıl­lık ku­rum­sal tec­rü­bey­le, ra­ki­bi­nin yak­la­şık 7 ka­tı büt­çey­le bir baş­ka tür­lü dev­le­şi­ve­ri­yor­lar. Mut­lu Akü Sel­çuk Üni­ver­si­te­si‘nden bah­se­di­yo­ruz, ko­nuk­la­rı da Efes Pil­sen. Ka­pa­si­te far­kı­na rağ­men kı­ran kı­ra­na bir mü­ca­de­le olu­yor Kon­ya’da. Ma­çın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te tri­bün­de­ki di­na­mik genç ta­raf­tar­lar­la bü­tün­le­şen Sel­çuk Üni­ver­si­te­si ilk ya­rı­da tam 45 sa­yı atı­yor Efes’e ve oyu­nun hiç­bir ka­te­go­ri­sin­de ra­ki­bin­den aşa­ğı kal­mı­yor. Üçün­cü pe­ri­yod­da özel­lik­le sa­vun­ma­da to­par­la­nan Efes Pil­sen far­kı 15 sa­yı­ya çı­kar­dı­ğın­da da pes et­mi­yor­lar. Ve so­nu­na ka­dar bı­rak­ma­dık­la­rı oyu­nu sa­de­ce bir­kaç sa­yı fark­la kay­be­di­yor­lar. Tri­bün­le­ri dol­du­ran ve sa­lon­da­ki mü­kem­mel or­ta­mın or­tak mi­ma­rı olan ta­raf­tar­lar da mağ­lu­bi­ye­te rağ­men - bi­raz üz­gün ama çok­ça gu­rur­lu - ev­le­ri­ne dö­nü­yor­lar. BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nde en­der rast­la­nan bir tab­lo de­ğil bu ar­tık. İyi or­ga­ni­ze olan, doğ­ru ça­lı­şan ve büt­çe­si­ni doğ­ru yö­ne­ten ekip­ler ba­şa­rı­lı olu­yor­lar. Av­ru­pa’da bir­çok li­gin şam­pi­yon­luk ada­yı bir ya da iki ta­ne iken, biz­de çok da­ha faz­la; he­men ar­ka­la­rın­da da on­la­rı cid­di şe­kil­de zor­la­yan bir­kaç ta­kım da­ha yer alı­yor. Her­kes her­ke­si ye­ne­bi­li­yor, sür­priz­ler olu­yor, he­ye­can, re­ka­bet ve ke­yif ar­tı­yor, bas­ket­bol bü­yük kent­le­rin te­ke­lin­den çı­ka­rak Ana­do­lu’ya ya­yı­lı­yor. *** Kon­ya’da bir sür­priz ol­mu­yor bel­ki, ama İs­tan­bul’da olu­yor. Oyak Re­na­ult Bur­sa’dan ge­lip Co­la Tur­ka Be­şik­taş‘ı Akat­lar’da ye­ni­ve­ri­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ise Çu­ku­ro­va’dan ge­lip li­gin di­ğer de­vi Fe­ner­bah­çe Ül­ker‘e son ana ka­dar ka­fa tu­tu­yor Ab­di İpek­çi’de ve sa­de­ce bir­kaç sa­yıy­la ye­ni­li­yor. 69 sa­yı­nın 63’ünü atan ya­ban­cı­la­rın per­for­man­sı­nı bi­raz da­ha ta­kı­ma ya­ya­bil­se­ler ka­za­na­cak­lar bel­ki de. İd­di­alı Te­le­kom bi­raz da­ha ra­hat ge­çen bir ma­çın so­nun­da hem­şe­ri­si CA­SA TED Ko­lej­li­ler‘in ken­di­si­ne 8 sa­yı­dan faz­la yak­laş­ma­sı­na izin ver­mi­yor (76-68). Bas­ket­bol mü­ca­de­le­si Ana­do­lu’nun bir sa­hi­lin­den öte­ki­ne uza­nı­yor. Mar­ma­ra sa­hil­le­ri­nin tem­sil­ci­si Ban­vit ye­ni bir sür­priz ko­va­la­dı­ğı maç­ta sa­vun­ma­yı ak­sa­tın­ca Ca­fe Crown Ga­la­ta­sa­ray‘a bo­yun eği­yor. Gü­ney sa­hil­le­ri­mi­zin tem­sil­ci­si An­tal­ya Be­le­di­ye­si, Ku­zey sa­hil­le­ri­mi­zin tem­sil­ci­si Er­de­mir‘i ağır­lı­yor ve işi sı­kı tu­tup ga­li­bi­ye­te ula­şı­yor. Ba­tı kı­yı­la­rı­mı­zın tem­sil­ci­si Ali­ağa Pek­tim di­ğer An­tal­ya eki­bi Ke­pez Be­le­di­ye­si‘ni ağır­lı­yor ve haf­ta­nın bel­ki de en çe­tin mü­ca­de­le­si son­ra­sın­da ma­çı an­cak uzat­ma­da ka­za­na­bi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT