BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ü­mi­dim az!..

Ü­mi­dim az!..

Al­tı­nı “baş­lı­ğım­da­ki gi­bi” baş­tan çi­ze­yim: Bu ge­ce için de, ya­rın ge­ce için de ümi­dim az; hem de çok az!.. Ara­go­nes’e de, Fe­ner­bah­çe’ye de, Skib­be’ye de, Ga­la­ta­sa­ray’a da gü­ve­ne­mi­yo­rum!..Al­tı­nı “baş­lı­ğım­da­ki gi­bi” baş­tan çi­ze­yim: Bu ge­ce için de, ya­rın ge­ce için de ümi­dim az; hem de çok az!.. Ara­go­nes’e de, Fe­ner­bah­çe’ye de, Skib­be’ye de, Ga­la­ta­sa­ray’a da gü­ve­ne­mi­yo­rum!.. Ara­go­nes “to­par­la­na­ma­dı”, Fe­ner­bah­çe’yi “to­par­la­ya­ma­dı”; Skib­be “gü­dük kal­dı”, Ga­la­ta­sa­ray “güç­süz!..” Öze­ti: Fe­ner­bah­çe de, Ga­la­ta­sa­ray da “güç­lü” ra­kip­le­ri önü­ne “ho­ca de­za­van­ta­jı” ile çı­kı­yor­lar!.. Fe­ner­bah­çe’nin “de­fan­sı” yü­rek­ler acı­sı, or­ta sa­ha­sı, he­le “Alex de ol­ma­yın­ca” hiç yok, gol yol­la­rın­da “Güi­za var mı”; o da baş­ka bir dert!.. Ga­la­ta­sa­ray’ın de­fan­sı da yü­rek­ler acı­sı, or­ta sa­ha­sı ve ile­ri­si ise “60-70 da­ki­ka­lık” fut­bol cam­baz­la­rıy­la do­lu; Ke­well’ın­dan, Lin­coln’üne, Ar­da’sın­dan, Ba­ros’una ka­dar; son ya­rım sa­at pil­ler bi­tik!.. Sa­rı-kır­mı­zı­lı eki­bin, “açık ve yu­mu­şak oy­na­yan, pre­sin p’si­ni yap­ma­yan” Ga­zi­an­teps­por önün­de bi­le “ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da güç ba­kı­mın­dan ne hâ­le düş­tü­ğü­nü sey­re­der­ken”, hep şu­nu dü­şün­düm; “Por­te­kiz Li­gi’nde ‘na­mağ­lup’ ikin­ci du­rum­da olan Ben­fi­ca’ya kar­şı ‘bu güç­süz­lük ile’ Ga­la­ta­sa­ray ne ya­par?..” Ken­di­mi­zi al­dat­ma­ya­lım; “iki bü­yük ta­kı­mı­mı­zın da bu hâl­le­ri ile Av­ru­pa Ku­pa­la­rı’nda iş­le­ri zor; hem de çok zor!..” Eleş­ti­ren­ler ne ka­dar hak­lı; “10 ki­şi kal­mış Es­ki­şe­hir önün­de, Ara­go­nes’in oyu­na et­kin şe­kil­de mü­da­ha­le et­me­si ge­re­kir­ken” sey­re­di­yor ve “2-1 mağ­lûp du­rum­dan 10 ki­şi ile ma­çı 2-2’ye ge­ti­ren” Es­ki­şe­hirs­por, bi­ti­me ka­dar “de­fan­sı­na yas­lan­ma­dan” bü­yük ra­ki­bi­nin üze­ri­ne gi­de­rek, “üçün­cü go­lü ko­va­la­ya­cak” oyu­nu sür­dü­re­bi­li­yor; ne­den?.. Fe­ner­bah­çe ta­kı­mı ve Ho­ca­sı “Es­ki­şe­hirs­por­lu­la­ra ve Ho­ca­sı­na bu fır­sat ve im­kâ­nı ta­nı­yor” da on­dan!.. Ge­çen yı­lın Av­ru­pa’da bi­le ko­nu­şu­lan “fır­tı­na ka­nat­la­rı­na” ne ol­du?.. De­fan­sın gö­be­ğin­de­ki “fe­lâ­ket zil­le­ri” hiç sus­ma­ya­cak mı?.. Or­ta sa­ha­nın “fut­bol çöl­lü­ğü” na­sıl gi­de­ri­le­cek?.. “Güi­za için har­ca­nan” Se­mih’e ya­zık ol­mu­yor mu?.. Ya Ga­la­ta­sa­ray?.. “Bir da­ki­ka­da 2-0 öne ge­çip” ra­ki­bi da­ğıt­mış­ken, “Na­sıl oyun di­sip­li­nin­den kop­tuk­la­rı­nı, na­sıl her oyun­cu­nun ken­di ba­şı­na oy­na­ma­ya kal­kış­tı­ğı­nı, na­sıl ar­ka­daş­la­rı­na pas ver­se­ler gol sa­yı­sı­nı ko­lay­ca ve ka­pan­ma­ya­cak şe­kil­de art­tı­ra­cak­ken, ego­ist şe­kil­de top kul­la­na­rak ve fan­te­zi­ler ya­pa­rak, ma­çı da, sko­ru da zo­ra sok­tuk­la­rı­nı” tri­bün­ler­de de, TV ba­şın­da da gör­me­yen kal­dı mı?.. “Bu di­sip­lin­siz­lik” se­zon ba­şın­dan be­ri sü­rü­yor; ne­re­de Ho­ca?.. Yok­sa “onu” da, “fut­bol­cu­lar­la maç ön­ce­si ko­nuş­ma­yı adet edi­nen” ve “Aziz Yıl­dı­rım’a öze­nen” Baş­kan Ad­nan Po­lat mı, sa­ha ke­na­rı­na ve so­yun­ma oda­sı­na ine­rek, sağ­la­ya­cak?.. O Ar­da’nın, o Mi­lan Ba­ros’un, o Ser­vet’in “ba­şı­boş­luk­la­rı” ne za­man ve na­sıl ön­le­ne­cek?.. “Fan­te­zi uğ­ru­na” ka­çan gol­le­rin, kap­tı­rı­lan top­la­rın ve de asıl “ta­kım­da­ki güç­süz­lü­ğün” he­sa­bı tu­tu­lu­yor mu ve de so­ru­lu­yor mu?.. Bi­ti­re­lim; söy­le­yin ba­na sev­gi­li okur­la­rım Fe­ner­bah­çe’den de, Ga­la­ta­sa­ray’dan da na­sıl ümit­li ola­yım?.. “İn­şal­lah” ba­şa­rı­lı olur­lar da, “ma­şal­lah” de­rim!..
Kapat
KAPAT