BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Düş­ler ar­tık en­gel ta­nı­ma­ya­cak

Düş­ler ar­tık en­gel ta­nı­ma­ya­cak

Tür­ki­ye Vo­da­fo­ne Vak­fı, Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma Prog­ra­mı (UNDP) ve Al­ter­na­tif Ya­şam Der­ne­ği (AY­DER) iş bir­li­ğiy­le ha­ya­ta ge­çi­ri­len “Düş­ler Aka­de­mi­si Pro­je­si”...Tür­ki­ye Vo­da­fo­ne Vak­fı, Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma Prog­ra­mı (UNDP) ve Al­ter­na­tif Ya­şam Der­ne­ği (AY­DER) iş bir­li­ğiy­le ha­ya­ta ge­çi­ri­len “Düş­ler Aka­de­mi­si Pro­je­si”, 15 Ka­sım’dan iti­ba­ren Be­şik­taş Be­le­di­ye­si’nin te­min et­ti­ği üç ay­rı me­kan­da engelli genç­le­re su­nu­la­cak üc­ret­siz eği­tim atöl­ye­le­riy­le en­gel­siz bir ha­ya­tı­n ka­pı­sı­nı ara­la­ya­cak. Pro­je çer­çe­ve­sin­de en­gel­li genç­le­re vo­kal, ri­tim, dans, film, fo­toğ­raf, DJ’lik, ens­trü­man, re­sim, ta­sa­rım atöl­ye­le­ri üc­ret­siz ola­rak su­nu­la­cak. Ay­rın­tı­lı bil­gi­le­re www. dus­le­raka­de­mi­si.org ve www.dre­am­sa­ca­demy.org in­ter­net ad­res­le­rin­den ula­şı­la­bi­le­cek.
Kapat
KAPAT