BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Memurlara şahsi gelişim eğitimi

Memurlara şahsi gelişim eğitimi

Kü­çük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si, bün­ye­si­ne ka­tı­lan me­mur­la­ra “Ki­şi­sel Ge­li­şim ve Mo­ti­vas­yon” ko­nu­lu eği­tim se­mi­ne­ri dü­zen­le­di.Kü­çük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si, bün­ye­si­ne ka­tı­lan me­mur­la­ra “Ki­şi­sel Ge­li­şim ve Mo­ti­vas­yon” ko­nu­lu eği­tim se­mi­ne­ri dü­zen­le­di. Dü­şün­ce Ko­çu Mü­nir Arı­kan ta­ra­fın­dan ve­ri­len se­mi­ner­de, bey­ni ta­ra­fın­dan kon­trol edi­len in­san­lar ye­ri­ne, bey­ni­ni kon­trol eden in­san ola­bil­me­nin sır­la­rı pay­la­şıl­dı. Be­le­di­ye Mec­lis Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len ha­zır­la­yı­cı eği­tim prog­ra­mın­da; et­ki­li, üre­ti­ci, sı­ra dı­şı dü­şü­nen ve de­ği­şim­le­ri fır­sa­ta, kriz­le­ri çö­zü­me dö­nüş­tü­ren bi­rey­ler ye­tiş­ti­ril­me­si amaç­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT