BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 500 kilo ze­hir­li man­ta­rı pa­zar­da sa­ta­cak­lar­dı

500 kilo ze­hir­li man­ta­rı pa­zar­da sa­ta­cak­lar­dı

Pen­dik Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, sey­yar yol­lar­dan pi­ya­sa­ya sü­rül­me­ye ça­lı­şı­lan 500 ki­lo ya­ba­ni man­ta­ra el koy­du. Man­tar­la­rın pi­ya­sa­ya sü­rül­me­den ele geçirilmesi muh­te­mel bir fa­ci­ayı ön­ler­ken...Pen­dik Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, sey­yar yol­lar­dan pi­ya­sa­ya sü­rül­me­ye ça­lı­şı­lan 500 ki­lo ya­ba­ni man­ta­ra el koy­du. Man­tar­la­rın pi­ya­sa­ya sü­rül­me­den ele geçirilmesi muh­te­mel bir fa­ci­ayı ön­ler­ken, va­tan­daş­la­rı kay­na­ğı­nı bil­me­dik­le­ri ürün­ler ko­nu­sun­da uya­ran Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­ler, “Ge­li­şi gü­zel top­la­nan bu man­tar­la­rın ze­hir­li olup ol­ma­dı­ğı­nı an­la­mak müm­kün de­ğil. Va­tan­daş­la­rı­mız kül­tür man­tar­la­rı­nı ter­cih et­sin­ler” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT