BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­ba­can Dü­şe­si Tür­ki­ye’ye da­vet et­ti

Ba­ba­can Dü­şe­si Tür­ki­ye’ye da­vet et­ti

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­mü­za­ke­re­ci Ali Ba­ba­can 5 gün­lük AB tu­ru­nun son du­ra­ğı Lon­dra’da İn­gil­te­re Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Da­vid Mi­li­band ile gö­rüş­tü.Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­mü­za­ke­re­ci Ali Ba­ba­can 5 gün­lük AB tu­ru­nun son du­ra­ğı Lon­dra’da İn­gil­te­re Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Da­vid Mi­li­band ile gö­rüş­tü. Gö­rüş­me­ye İn­gi­liz ITV ka­na­lı­nın ya­yım­la­dı­ğı, Tür­ki­ye’de­ki ço­cuk yurt­la­rı­na iliş­kin id­di­alar dam­ga­sı­nı vur­du. Mi­li­band’a “Türk hü­kü­me­ti ola­rak ITV’de ya­yım­la­nan prog­ra­mın ha­zır­lan­ma­sıy­la il­gi­li ser­gi­le­nen yak­la­şım­dan bü­yük üzün­tü duy­duk” di­yen Ba­ba­can, İn­gi­liz Tv ka­nal­la­rı­nı ve Fer­gu­son’u bu ko­nu­da­ki ge­liş­me­le­ri gör­mek üze­re Tür­ki­ye’ye da­vet et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT