BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bazı siyasi isimleri ÇETELER belirledi

Bazı siyasi isimleri ÇETELER belirledi

Son bir kaç yıl­da üst üs­te ya­pı­lan ope­ras­yon­lar­la çe­te­le­rin be­li­nin kı­rıl­dı­ğı­nı ve maf­ya ba­ba­la­rı­nın ar­tık or­ta­lık­ta gö­rün­me­di­ği­ni kay­de­den Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Dai­re Baş­ka­nı Ah­met Pek, çe­te­le­rin ya­kın za­ma­na ka­dar ki­min, han­gi par­ti­den ve ka­çın­cı sı­ra­dan aday ola­bi­le­ce­ği­ne karar ver­di­ği­ni söy­le­di.



> Sü­ley­man De­mir AN­KA­RA Son bir kaç yıl­da üst üs­te ya­pı­lan ope­ras­yon­lar­la çe­te­le­rin be­li­nin kı­rıl­dı­ğı­nı ve maf­ya ba­ba­la­rı­nın ar­tık or­ta­lık­ta gö­rün­me­di­ği­ni kay­de­den Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Dai­re Baş­ka­nı Ah­met Pek, çe­te­le­rin ya­kın za­ma­na ka­dar ki­min, han­gi par­ti­den ve ka­çın­cı sı­ra­dan aday ola­bi­le­ce­ği­ne karar ver­di­ği­ni söy­le­di. Çe­te­le­rin o dö­nem­ler­de sa­nat, spor ve ma­ga­zin dün­ya­sı­na da el atı­ğı­na işa­ret eden Pek, son 6 yıl­da ya­pı­lan 1256 ope­ras­yon­la 13 bin 700 çe­te men­su­bu­nun ya­ka­lan­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. Çe­te­le­rin te­miz­len­me se­rü­ve­ni­ni an­la­tan Pek, “Ya­kın za­ma­na ka­dar ulu­sal baz­da fa­ali­yet gös­te­ren or­ga­ni­ze suç ör­güt­le­ri özerk ku­rum­la­rın se­çim­le­rin­de en önem­li et­ken ola­bil­mek­te, ge­nel ve ye­rel se­çim­ler­de nü­fuz kul­lan­mak üze­re ki­min, han­gi par­ti­den, ne­re­den ve ka­çın­cı sı­ra­dan aday ola­cak­la­rı­nı be­lir­le­ye­bil­mek­te, yük­sek kar ge­ti­ren özel ve dev­let ku­rum­la­rı­nın bün­ye­si­ne sı­za­bil­mek­tey­di­ler” di­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT