BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk ban­ka­la­rı kriz döneminde bile kâ­ra doy­mu­yor

Türk ban­ka­la­rı kriz döneminde bile kâ­ra doy­mu­yor

Kriz­le ge­çen 2008’in ilk 9 ay­lık bi­lan­ço­la­rı­nı açık­la­yan ban­ka­lar kâr­la­rı­nı ar­tır­dı. Ya­pı Kre­di Ban­ka­sı 1 mil­yar 102 mil­yon YTL, İş Ban­ka­sı ise ilk 9 ay­da 1 mil­yar 310 mil­yon YTL kâr açık­la­dıDün­ya ban­ka­la­rı risk­li kre­di­ler ve fon­lar yü­zün­den yüz­yı­lın kri­zi­ni ya­şa­yıp ta­rih­le­rin­de ilk de­fa dev za­rar­lar açık­lar­ken, Türk ban­ka­la­rı mil­yar YTL’lik kâr ra­kam­la­rı­nı ka­mu­oyuy­la pay­la­şı­yor. Risk­li fon­la­ra ya­tı­rım yap­ma­yan, bi­lan­ço­la­rı­nın yüz­de 75’ine va­ran oran­da mev­du­atı ba­rın­dır­dık­la­rı için ser­ma­ye ya­pı­la­rı da güç­lü olan Tür­ki­ye’de­ki ban­ka­lar, kri­ze rağ­men ya­tı­rım ya­pa­cak­la­rı­nı da açık­lı­yor­lar. Ül­ke­mi­zin ön­de ge­len ban­ka­la­rın­dan Ya­pı Kre­di ve Ak­bank, dün ilk 9 ay­lık bi­lan­ço ra­ka­mı­nı açık­la­yan iki ban­ka ol­du. İş Ban­ka­sı, ilk 9 ay­da brüt kâ­rı­nı yüz­de 9.7 ar­tı­ra­rak 2 mil­yar 552 mil­yon YTL’ye, net dö­nem kâ­rı­nı ise 1 mil­yar 310 mil­yon YTL’ye yükselttiğini kay­det­ti. Ya­pı Kre­di ise, ilk 9 ay­da 1 mil­yar 102 mil­yon YTL kon­so­li­de net kâr açık­la­dı. KRİZE RAĞMEN İYİ BİLANÇO Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma ya­pan Ya­pı Kre­di Mu­rah­has Aza­sı ve Ge­nel Mü­dü­rü Tay­fun Ba­ya­zıt, olum­lu ti­ca­ri per­for­mans ve sı­kı gi­der yö­ne­ti­mi sa­ye­sin­de net kâ­rın yıl­lık baz­da yüz­de 51, çey­rek­lik baz­da ise yüz­de 23 yük­sel­di­ği­ni be­lir­te­rek, dün­ya­da et­ki­li olan ma­li kri­ze rağ­men Ya­pı Kre­di’nin sağ­lık­lı ve ka­li­te­li bir bi­lan­ço ya­pı­sı­na sa­hip ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Dün bi­lan­ço ra­kam­la­rı hak­kın­da bil­gi ve­ren ka­tı­lım ban­ka­sı Al­ba­ra­ka Türk ise net kâ­rı­nı yı­lın ilk 9 ayın­da, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 58 ar­tı­ra­rak 90 mil­yon 687 bin YTL’ye yük­selt­ti­ği­ni açık­la­dı. Ka­tı­lım ban­ka­sı, top­lam var­lık­la­rı­nın yüz­de 20, kre­di port­fö­yü­nün yüz­de 25, fon­la­rın tu­ta­rı­nın da yüz­de 24 art­tı­ğı­nı bil­dir­di. “Ye­ni şu­be aç­ma­da re­kor kır­dık” ∂ Yı­lın ilk 9 ayın­da hem bü­yü­me hem de kâr­lı­lık açı­sın­dan po­zi­tif per­for­mans çiz­me­ye de­vam et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Tayfun Ba­ya­zıt, “2007’de baş­la­dı­ğı­mız hız­lı şu­be­leş­me pla­nı bü­yük ba­şa­rıy­la de­vam edi­yor. Bir re­ko­ra im­za ata­rak 2008’de en faz­la şu­be açan ban­ka ol­duk. İlk 9 ay­da 159 ye­ni şu­be aç­tık. Ey­lül so­nu iti­ba­riy­le top­lam şu­be sa­yı­mız 835’e yük­sel­di. Yıl­ so­nun­da bu he­de­fi aşa­rak top­lam­da 850’den faz­la şu­be­ye sa­hip bir ban­ka ola­ca­ğız” de­di. Ya­şan­mak­ta olan glo­bal ma­li kri­ze ha­zır­lık­lı ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Ba­ya­zıt, “Ha­zi­ran ayın­da ger­çek­leş­tir­di­ği­miz 920 mil­yon YTL’lik ser­ma­ye ar­tı­şı ve ey­lülde va­de­si ge­len sen­di­kas­yon kre­di­si­nin 1 mil­yar do­lar se­vi­ye­si­ne yük­sel­til­me­siy­le zor­lu geç­me­si bek­le­nen bir dö­ne­me da­ha güç­lü ser­ma­ye ta­ba­nı ve sağ­lam bir li­ki­di­te ile gi­ri­yo­ruz” diye konuştu. Ban­ka­nın top­lam ge­lir­le­ri ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 26 yük­se­le­rek 3.6 mil­yar YTL’ye, top­lam kre­di­le­ri 36.9, top­lam mev­du­atı ise 40.3 mil­yar YTL se­vi­ye­si­ne ulaş­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT